Begäran om förhandsavgörande framställd av Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Spanien) den 13 juni 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Mål C-462/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Parter i det nationella målet

Klagande: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Motpart: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Tolkningsfrågor

–    Ska artikel 101 FEUF tolkas så, att avtal mellan näringsidkare och arbetstagarrepresentanter, även när dessa avtal benämns som kollektivavtal, är förbjudna när de föreskriver att företag som lämnar ett SAGEP [stuveriadministrationsföretag] är skyldiga att överta arbetstagare som är anknutna till nämnda SAGEP samt föreskriver det sätt vilket sätt detta övertagande ska ske?

–    Om den första frågan ska besvaras jakande, ska artikel 101 FEUF tolkas så, att den utgör hinder för sådana nationella bestämmelser som dem i Real Decreto–ley 9/2019 (Kungligt lagdekret 9/2019) i den mån dessa utgör rättslig grund för kollektivavtal som föreskriver en särskild form för övertagande av arbetstagare, vilken form går utöver arbetsrättsliga frågor och leder till en samordning av affärsvillkor?

–    Om ovannämnda bestämmelser strider mot unionsrätten, ska EU-domstolens rättspraxis om unionsrättens företräde och verkningarna av unionsrättens företräde, vilken bland annat anges i domen Simmenthal1 och domen Fratelli Costanzo2 , tolkas så, att den innebär att ett sådant offentligrättsligt organ som Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia måste underlåta att tillämpa de nationella bestämmelser som strider mot artikel 101 FEUF?

–    Om den första frågan ska besvaras jakande, ska artikel 101 FEUF och rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och skyldigheten att säkerställa unionsbestämmelsernas ändamålsenliga verkan tolkas så, att de kräver att en sådan myndighet som Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ålägger böter eller viten för enheter som företar sådana ageranden som dem som beskrivs ovan?

____________

1 Dom av den 15 december 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Dom av den 22 juni 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).