Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Kehl (Saksa) on esittänyt 18.7.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on FU

(asia C-554/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Kehl

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

FU

Muu osapuoli: Staatsanwaltschaft Offenburg

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 67 artiklan 2 kohtaa ja henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/3991 22 ja 23 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa annetaan kyseessä olevan jäsenvaltion poliisiviranomaisille toimivalta tarkastaa alueella, joka ulottuu 30 kilometrin etäisyydelle kyseisen jäsenvaltion sellaisten muiden valtioiden vastaisesta maarajasta, jotka ovat sopimuspuolina tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimuksessa, joka allekirjoitettiin Schengenissä (Luxemburg) 19.6.1990, laittoman maahantulon kyseessä olevan jäsenvaltion alueelle tai laittoman siellä oleskelun ehkäisemiseksi tai estämiseksi tai tiettyjen sellaisten rikosten torjumiseksi, jotka kohdistuvat rajaturvallisuutta vastaan, kenen tahansa henkilöllisyys riippumatta tämän henkilön käyttäytymisestä ja erityisistä olosuhteista, ja jota on täydennetty ministeriön päätöksellä seuraavasti:

”a)    Rajatylittävä rikollisuus on dynaamista (ajallisesti ja paikallisesti, ja käyttää eri liikennevälineitä), ja sen vuoksi sen torjuntaan tarvitaan joustavia poliisivaltuuksia. Edellä mainittujen valtuuksien käyttämisen tavoitteena on vastaavasti rajatylittävän rikollisuuden ehkäiseminen tai estäminen;

b)    Tarkastusten on tapahduttava Schengenin rajasäännöstön 21 artiklan a alakohdassa mainituissa perusteissa määritetyissä tiukoissa rajoissa. Ne on suunniteltava siten, että ne poikkeavat selkeästi henkilöihin ulkorajoilla järjestelmällisesti kohdistuvista tarkastuksista ja ettei niiden käyttämisellä ole vastaavaa vaikutusta kuin rajavalvonnalla. Tarkastusten suorituksella on oltava puitteet, jotta on varmaa, ettei niiden intensiteetti ja toistuvuus vastaa rajatarkastuksia.

c)    Puitteet ovat seuraavat:

Tarkastukset eivät saa olla jatkuvia, vaan niiden on tapahduttava epäsäännöllisesti eri aikoina, eri paikoissa ja pistokoemaisesti matkustajamäärät huomioon ottaen.

Tarkastuksia ei suoriteta pelkästään rajanylityksen johdosta. Niitä suoritetaan jatkuvasti ajan tasalla pidettävien asiaintilaa koskevien tietojen tai (raja-)poliisin kokemusten perusteella, joita kootaan liittovaltion poliisin asemilla omien tai muiden viranomaisten asiantilaa koskevien tietojen perusteella. Sen vuoksi poliisitoimien toteuttamisen ja niiden intensiteetin ja toistuvuuden lähtökohtana ovat yleiset tai konkreettiset poliisitiedot ja/tai kokemukset rajatylittävästä rikollisuudesta, esimerkiksi usein käytetyistä liikennevälineistä ja infrastruktuureista ja tietyistä käyttäytymistavoista, ja rajatylittävästä rikollisuudesta käytettävissä olevien tietojen, jotka ovat peräisin omista lähteistä tai muilta viranomaisilta, analyysi.

Tarkastusten suunnitteluun kohdistuu säännöllinen laaja virkahierarkinen ja teknisen valvonta. Perussäännöt sisältyvät ministeriöiden yhteisen työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin neljänteen virkkeeseen ja ministeriöiden toimialan teknisen valvonnan harjoittamisen periaatteisiin. Näitä konkretisoidaan liittovaltion poliisin osalta liittovaltion poliisiin kohdistetun virkahierarkisen ja teknisen valvonnan harjoittamista koskevilla sisäministeriön täydentävillä määräyksillä (Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die Bundespolizei). Bundespolizeipräsidium (liittovaltion poliisijohto) ja sen viranomaiset ja virastot säätävät virkahierarkisen ja teknisen valvonnan toteuttamisesta organisaatiokaavioissaan ja panevat sen täytäntöön omissa suunnitelmissaan.

d)    Päällekkäisten tarkastusten välttämiseksi tarkastukset on mahdollisuuksien mukaan sovitettava yhteen muiden viranomaisten kanssa tai ne on suoritettava yhteisten toiminta-/yhteistoimintamuotojen puitteissa.”?

Onko Euroopan unionin oikeutta, erityisesti SEU 4 artiklan 3 kohdan toista [– –] alakohtaa, SEUT 197 artiklan 1 kohtaa ja SEUT 291 artiklan 1 kohtaa, tulkittava siten, että se on ilman muuta tai sen jälkeen, kun on punnittu rikosoikeudellista menettelyä koskevaa intressiä ja syytetyn etua, esteenä tietojen tai todisteiden käyttämiselle rikosoikeudellisessa menettelyssä, kun ne on saatu SEUT 67 artiklan 2 kohdan tai henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 22 ja 23 artiklan vastaisesti suoritetun syytetyn poliisitarkastuksen avulla?

____________

1 EUVL 2016, L 77, s. 1.