Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kehl (Nemecko) 18. júla 2019 – trestné konanie proti FU

(vec C-554/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Kehl

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Staatsanwaltschaft Offenburg

proti

FU

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 67 ods. 2 ZFEÚ, ako aj články 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)1 , vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá policajným orgánom príslušného členského štátu zveruje právomoc, aby v pásme širokom až 30 km od štátnej hranice medzi týmto členským štátom a inými zmluvnými štátmi Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzavretá medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaného v Schengene (Luxembursko) 19. júna 1990, na účely zabránenia alebo zamedzenia nedovoleného vstupu na územie uvedeného členského štátu alebo pobytu na tomto území, prípadne na účely prevencie pred určitými trestnými činmi, ktoré smerujú proti bezpečnosti hraníc, zisťovali totožnosť každej osoby bez ohľadu na jej správanie a na existenciu mimoriadnych okolností, ktorá sa ministerskou vyhláškou dopĺňa takto:

,,a)    Cezhraničná kriminalita sa uskutočňuje dynamicky (z hľadiska času a miesta a s využitím rozličných dopravných prostriedkov), a preto sa na boj proti nej vyžadujú flexibilné policajné právomoci. Cieľom výkonu uvedenej právomoci je v konečnom dôsledku zabránenie alebo zamedzenie cezhraničnej kriminality.

b)    Kontrolné opatrenia sa musia uskutočňovať v úzko vymedzenom rámci uvedených kritérií podľa článku 21 písm. a) Kódexu schengenských hraníc. Musia byť koncipované tak, aby sa jednoznačne odlišovali od systematických kontrol osôb na vonkajších hraniciach a nemali rovnaký účinok ako hraničné kontroly. Tieto kontrolné opatrenia sa musia uskutočňovať v určitom rámci, aby sa zaručilo, že z hľadiska intenzity a frekvencie nebudú rovnocenné hraničným kontrolám.

c)    Tento rámec je sformulovaný takto:

Kontrolné opatrenia nemajú byť trvalé, ale sa uskutočňujú nepravidelne v rôznych časoch, na rôznych miestach a náhodne s prihliadnutím na počet osôb prekračujúcich hranice.

Kontrolné opatrenia sa neuskutočňujú len v dôsledku prekročenia hranice. Vykonávajú sa na základe sústavne aktualizovaných poznatkov o situácii a/alebo skúseností (hraničnej) polície, ktoré stanice spolkovej polície získajú na základe vlastných informácií o situácii alebo informácií o situácii iných úradov. Preto sú všeobecné alebo konkrétne policajné informácie a/alebo skúsenosti týkajúce sa cezhraničnej kriminality, napr. o často používaných dopravných prostriedkoch a trasách, určitých spôsoboch správania a analýza dostupných informácií o cezhraničnej kriminalite, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov alebo od iných úradov, východiskom pre vykonávanie policajných opatrení, ako aj ich intenzitu a frekvenciu.

Realizácia kontrolných opatrení je predmetom pravidelného služobného a odborného dohľadu. Základná právna úprava sa nachádza v § 3 ods. 1 štvrtej vete Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (spoločný organizačný poriadok spolkových ministerstiev – GGO) a v Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Geschäftsbereich (zásady výkonu odborného dohľadu spolkových ministerstiev nad príslušným organizačným úsekom). Na úseku spolkovej polície ich konkretizujú „Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die Bundespolizei“ (doplňujúce ustanovenia o výkone služobného a odborného dohľadu spolkového ministerstva vnútra nad spolkovou políciou). Prezídium spolkovej polície a jemu podriadené úrady a stanice upravili vykonávanie služobného a odborného dohľadu vo svojich plánoch organizácie práce a realizovali ho prostredníctvom vlastných koncepcií.

d)    Na zabránenie viacnásobným kontrolám sa majú kontrolné opatrenia, pokiaľ je to možné, dohodnúť s inými úradmi alebo vykonávať v rámci spoločných foriem zásahov/spolupráce.“?

2.    Má sa právo Európskej únie, najmä článok 4 ods. 3 druhý pododsek [omissis] ZEÚ, článok 197 ods. 1 ZFEÚ a článok 291 ods. 1 ZFEÚ, vykladať v tom zmysle, že automaticky alebo po zvážení záujmu na trestnom stíhaní na jednej strane a záujmu obžalovaného na druhej strane bráni použitiu poznatkov alebo dôkazov v trestnom konaní, ak boli získané na základe policajnej kontroly obžalovaného, ktorá bola v rozpore s článkom 67 ods. 2 ZFEÚ alebo s článkami 22 a 23 nariadenia 2016/399?

____________

1 Ú. v. EÚ L 77, 2016, s. 1.