Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. července 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA v. Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Věc C-561/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Odpůrkyně: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Předběžné otázky

Je podle článku 267 SFEU vnitrostátní soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravným prostředkem, v zásadě povinen podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se otázky výkladu unijní práva také v případech, kdy je tomuto soudu tato otázka navrhnuta jedním z účastníků řízení poté, co účastník řízení podal první akt, kterým zahájil řízení nebo do řízení vstoupil, anebo poté, co se poprvé konala porada soudu ve věci, anebo dokonce poté, co byla podána první žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropské unie?

Jsou […] články 115, 206 a 217 legislativního nařízení č. 163/2006, jak jsou vykládány správní judikaturou, tedy ve smyslu vyloučení úpravy cen ve smlouvách týkajících se tzv. zvláštních odvětví, zejména pokud jde o smlouvy s odlišným předmětem, než smlouvy, na které odkazuje směrnice 2004/171 , které však jsou s nimi spojeny vztahem podřízenosti, slučitelné s unijním právem (zejména s čl. 4 odst. 2, článkem 9, čl. 101 odst. 1 písm. e), články 106, 151 - a s Evropskou sociální chartou podepsanou v Turínu dne 18. října 1961 a s Chartou Společenství základních sociálních práv pracovníků z roku 1989, na které tento článek odkazuje - 152, 153, 156 SFEU; s články 2 a 3 SEU; a s článkem 28 Listiny základních práv Evropské unie)?

Jsou […] články 115, 206 a 217 legislativního nařízení č. 163/2006, jak jsou vykládány správní judikaturou, tedy ve smyslu vyloučení úpravy cen ve smlouvách týkajících se tzv. zvláštních odvětví, zejména pokud jde o smlouvy s odlišným předmětem, než smlouvy, na které odkazuje směrnice 2004/17, které však jsou s nimi spojeny vztahem podřízenosti, slučitelné s unijním právem (zejména s článkem 28 Listiny základních práv EU, se zásadou rovného zacházení zakotvenou v článcích 26 a 34 SFEU , jakož i se zásadou svobody podnikání, která je zakotvena také v článku 16 Listiny základních práv Evropské unie)?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1).