Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2019. uputila Audiencia Provincial de Zaragoza (Španjolska) – MA protiv Ibercaja Banco, SA

(predmet C-600/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Zaragoza

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: MA

Druga stranka u žalbenom postupku: Ibercaja Banco, SA

Druga stranka: PO

Prethodna pitanja

1.    Je li u skladu s načelom djelotvornosti predviđenim u članku 6. stavku 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ1 , kako je tumači Sud, nacionalni propis iz kojeg proizlazi da, ako je određena nepoštena ugovorna odredba prošla prvotni sudski nadzor po službenoj dužnosti pri nalaganju ovrhe, [odnosno] negativni nadzor valjanosti ugovornih odredbi, taj nadzor sprečava da isti sud tu odredbu kasnije može ocijeniti po službenoj dužnosti ako su već od prvog trenutka postojali činjenični i pravni elementi, iako ni u izreci ni u obrazloženju odluke povodom tog prvotnog nadzora nije sadržano nikakvo stajalište o valjanosti ugovornih odredbi?

2.    Može li ovršenik koji se – iako već postoje činjenični i pravni elementi koji određuju nepoštenost odredbe u potrošačkom ugovoru – ne usprotivi toj odredbi u okviru prigovora koji je u tu svrhu predviđen zakonom, nakon odluke o tom prigovoru, ponovno postaviti incidentalno pitanje radi utvrđivanja nepoštenosti druge ugovorne odredbe ili drugih ugovornih odredbi, ako im se već mogao na početku usprotiviti u redovnom postupku predviđenom zakonom? Naposljetku, nastaje li prekluzivni učinak kojim se potrošača sprečava da ponovno istakne nepoštenost druge ugovorne odredbe u istom postupku ovrhe te u kasnijem deklaratornom postupku?

3.    Ako se bude smatralo da je u skladu s Direktivom 93/13 zaključak prema kojem stranka ne može podnijeti drugi ili naknadni prigovor kako bi istaknula nepoštenost ugovorne odredbe kojoj se mogla ranije usprotiviti jer su već utvrđeni nužni činjenični i pravni elementi, može li takav zaključak biti temelj sudu – koji već zna za tu nepoštenost – za to da izvrši svoju ovlast nadzora po službenoj dužnosti?

4.    Je li, nakon što je prihvaćena najpovoljnija ponuda i dosuđena imovina – što može biti i u korist istog vjerovnika – te nakon što je nastao učinak prijenosa vlasništva nad imovinom koja je ponuđena kao osiguranje koje je već ostvareno, u skladu s pravom Unije tumačenje prema kojem, nakon što je postupak završio i nakon što je postignut njegov cilj, odnosno ostvarenje osiguranja, dužnik može podnijeti nove prigovore kako bi se proglasila ništavost neke nepoštene ugovorne odredbe koja je utjecala na postupak ovrhe ili je moguće, nakon što je nastao taj učinak prijenosa, koji može biti u korist vjerovnika i koji omogućuje provedbu upisa u zemljišnim knjigama, odrediti preispitivanje po službenoj dužnosti koje bi moglo dovesti do poništenja bilo kojeg postupka ovrhe ili koje bi u konačnici utjecalo na iznose osigurane hipotekom, pri čemu može utjecati na uvjete pod kojima su izvršene ponude?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)