Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 16. srpna 2019 – M.S., M.W., G.S. v. Minister for Justice and Equality

(Věc C-616/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: M.S., M.W., G.S.

Odpůrce: Minister for Justice and Equality

Předběžné otázky

Znamená odkaz na „dotyčný členský stát“ v čl. 25 odst. 2 písm. d) a e) směrnice 2005/851 a) první členský stát, který žadateli o azyl poskytl ochranu rovnocennou s azylem, nebo b) druhý členský stát, kterému je podána následná žádost o mezinárodní ochranu, nebo c) kterýkoli z těchto členských států?

V případě, že se státní příslušník třetí země, kterému byla poskytnuta mezinárodní ochrana v podobě doplňkové ochrany v prvním členském státě, přestěhuje na území druhého členského státu, představuje podání další žádosti o mezinárodní ochranu v druhém členském státě zneužití práv, takže druhý členský stát je oprávněn přijmout opatření, které stanoví, že taková následná žádost je nepřípustná?

Má být článek 25 směrnice 2005/85 vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát, který není vázán směrnicí 2011/952 , ale je vázán nařízením č. 604/20133 , přijal takové opatření, jako je opatření dotčené v projednávané věci, podle kterého se považuje za nepřípustnou žádost o azyl podaná státním příslušníkem třetí země, kterému byla dříve přiznána doplňková ochrana jiným členským státem?

____________

1 Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka (Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 13).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).