Žaloba podaná dne 15. července 2019 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-668/19)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve, L. Cimaglia, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr určil, že Italská republika tím, že nepřijala:

opatření nezbytná k zajištění, aby 166 aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE bylo vybaveno stokovými soustavami městských odpadních vod, v souladu s článkem 3 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod1 ;

opatření nezbytná k zajištění, aby u 610 aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PM nebo s populačním ekvivalentem v rozmezí 2 000 až 10 000 PE, jejichž městské odpadní vody jsou vypouštěny do sladkých vod a do ústí řek, byly městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, v souladu s článkem 4 směrnice 91/271/EHS;

opatření nezbytná k zajištění, aby u 10 aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, jejichž městské odpadní vody jsou vypouštěny do recipientů považovaných za „citlivé oblasti“ ve smyslu směrnice 91/271/EHS, byly městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami před vypuštěním čištěny podle přísnějších požadavků, než jsou požadavky pro sekundární čištění nebo jiné rovnocenné čištění, v souladu s článkem 5 této směrnice;

opatření nezbytná k zajištění, aby v 5 „citlivých oblastech“ ve smyslu směrnice 91/271/EHS dosahovalo minimální snížení veškerého zatížení vstupujícího do všech čistíren městských odpadních vod nejméně 75 % u celkového fosforu a nejméně 75 % u celkového dusíku, v souladu s čl. 5 odst. 4 této směrnice;

opatření nezbytná k zajištění, aby u 617 aglomerací byly čistírny městských odpadních vod, stavěné způsobem vyhovujícím požadavkům článků 4, 5, 6 a 7, projektovány, budovány, provozovány a udržovány tak, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných místních klimatických podmínek, a aby při projektování těchto čistíren byly vzaty v úvahu sezonní rozdíly zatížení, v souladu s článkem 10 této směrnice;

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 3, 4, 5 a 10 směrnice 91/271/EHS;

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise svou žalobou vytýká Italské republice, že v různých částech státního území neprovedla správně směrnici Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991o čištění městských odpadních vod.

Komise především poukazuje na různá porušení článku 3 směrnice, který v odstavci 1 druhé odrážce a v odstavci 2 stanoví, že nejpozději do 31. prosince 2005 musí být všechny aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod, jež musí vyhovovat požadavkům uvedeným v příloze I A. V četných aglomeracích nacházejících se v regionech Abruzzo, Kalábrie Kampánie, Furlánsko-Julské Benátsko, Lombardie, Apulie, Sicílie, Valle d’Aosta a Benátsko nebyla tato povinnost řádně splněna.

Článek 4 směrnice 91/271/EHS mimoto v odstavcích 1 a 3 stanoví, že nejpozději do 31. prosince 2005 měly členské státy, pokud jde o vypouštění z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE nebo z aglomerací s populačním ekvivalentem v rozmezí 2 000 až 10 000 PE, zajistit, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, v souladu s požadavky uvedenými v příloze I B. Komise shledala nedodržení těchto ustanovení v mnoha aglomeracích nacházejících se v regionech Abruzzo, Basilicata, Kalábrie Kampánie, Furlánsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie, Marky, Apulie, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta a Benátsko.

Článek 5 směrnice v odstavcích 2 a 3 stanoví, že nejpozději do 31. prosince 1998 měly členské státy zajistit, aby u všech vypouštění z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE byly městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami před vypuštěním do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků, než jaké jsou popsány v článku 4. Komise shledala nedodržení těchto ustanovení u několika aglomerací nacházejících se v regionech Basilicata, Furlánsko-Julské Benátsko, Lazio, Marky, Apulie, Sardinie a Benátsko.

Pokud jde o citlivé oblasti, čl. 5 odst. 4 směrnice dále stanoví, že požadavky na jednotlivé čistírny uvedené v odstavcích 2 a 3 téhož článku nemusejí být uplatněny v citlivých oblastech, kde lze prokázat, že minimální snížení veškerého zatížení vstupujícího do všech čistíren městských odpadních vod v příslušné citlivé oblasti dosahuje nejméně 75 % u celkového fosforu a nejméně 75 % u celkového dusíku. To nebylo prokázáno, pokud jde o různé citlivé oblasti nacházející se na italském území.

Konečně nedodržení článků 4 a 5 směrnice 91/271/EHS vede i k porušení článku 10 této směrnice, podle kterého měly být čistírny městských odpadních vod projektovány, budovány, provozovány a udržovány tak, aby byla zaručena jejich dostatečná účinnost za všech běžných místních klimatických podmínek.

____________

1 Úř. věst. 1991, L 135, s. 40.