Žaloba podaná 15. júla 2019 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-668/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve, L. Cimaglia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Talianska republika tým, že neprijala:

opatrenia na zabezpečenie toho, aby 166 aglomerácií s populačným koeficientom vyšším ako 2 000 bolo vybavených zbernými sústavami komunálnych odpadových vôd v súlade s článkom 3 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd1 ;

opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby u 610 aglomerácií s populačným ekvivalentom vyšším ako 10 000 alebo s populačným koeficientom medzi 2 000 až 10 000, ktorých odpadové vody sú vypúšťané do sladkých vôd a do ústí riek, prešli komunálne odpadové vody odvádzané zbernými sústavami pred vypustením sekundárnym čistením alebo iným rovnocenným čistením v súlade s článkom 4 smernice 91/271/EHS;  

opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby u 10 aglomerácií s populačným koeficientom 10 000, ktorých odpadové vody sú vypúšťané do recipientov považovaných za „citlivé oblasti“ v zmysle smernice 91/271/EHS, boli komunálne odpadové vody odvádzané zbernými sústavami pred vypustením čistené podľa náročnejších požiadaviek, než sú požiadavky pre sekundárne čistenie alebo iné rovnocenné čistenie, v súlade s článkom 5 tejto smernice;

opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby v 5 „citlivých oblastiach“ v zmysle smernice 91/271/EHS dosahovalo minimálne zníženie celkového zaťaženia vstupujúceho do všetkých čističiek komunálnych odpadových vôd najmenej 75 % pre celkový obsah fosforu a najmenej 75 % pre celkový obsah dusíka, v súlade s článkom 5 ods. 4 tejto smernice;

opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby u 617 aglomerácií boli čističky komunálnych odpadových, stavaných spôsobom vyhovujúcim požiadavkám článkov 4, 5, 6 a 7, navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby bola zaručená ich dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach, a aby pri navrhnutí týchto čističiek boli zohľadnené sezónne rozdiely zaťaženia, v súlade s článkom 10 tejto smernice;

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 3, 4, 5 a 10 smernice 91/271/EHS,

zaviazal Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia svojou žalobou vytýka Talianskej republike, že v rôznych častiach štátneho územia neprebrala správne smernicu Rady 91/271/EHS z 21. mája 19991 o čistení komunálnych odpadových vôd.

Komisia predovšetkým poukazuje na rôzne porušenia článku 3 smernice, ktorý v odseku 1 druhej zarážke a v odseku 2 stanovuje, že najneskôr do 31. decembra 2005 museli členské štáty zabezpečiť, že všetky aglomerácie s populačným koeficientom viac ako 2 000 budú vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu, ktoré musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v prílohe I A. V mnohých aglomeráciách nachádzajúcich sa v regiónoch Abruzzo, Kalábria, Kampánia, Furlánsko-Julské Benátsko, Lombardia, Apúlia, Sicília, Valle d’Aosta a Benátsko neboli tieto povinnosti riadne splnené.

Článok 4 smernice 91/271/EHS okrem toho v odsekoch 1 a 3 stanovuje, že najneskôr do 31. decembra 2005 mali členské štáty, pokiaľ ide o vypustenie z aglomerácií s populačným koeficientom viac než 10 000 alebo z aglomerácií s populačným koeficientom medzi 2 000 až 10 000 zabezpečiť, aby komunálne odpadové vody odvádzané zbernými sústavami pred vypustením prešli sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením , v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe I B. Komisia zistila nedodržanie týchto ustanovení v mnohých aglomeráciách nachádzajúcich sa v regiónoch Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Furlánsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligúria, Lombardia, Marky, Apúlia, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta a Benátsko.

Článok 5 smernice v odsekoch 2 a 3 stanovuje, že najneskôr do 31. decembra 1998 mali členské štáty zabezpečiť, aby u všetkých vypustení z aglomerácií s populačným koeficientom vyšším ako 10 000 komunálne odpadové vody odvádzané zbernými sústavami pred vypustením do citlivých oblastí prešli náročnejším čistením ako tým, ktoré je uvedené v článku 4. Komisia zistila nedodržanie týchto ustanovení u niekoľkých aglomerácií nachádzajúcich sa v regiónoch Basilicata, Furlánsko-Julské Benátsko, Lazio, Marky, Apúlie, Sardínia a Benátsko.

Pokiaľ ide o citlivé oblasti, článok 5 ods. 4 smernice ďalej stanovuje, že požiadavky na jednotlivé zariadenia stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa nemusia použiť v citlivých oblastiach, kde sa dá preukázať, že minimálne percento zníženia celkovej záťaže vstupujúcej do všetkých čističiek komunálnych odpadových vôd v tejto oblasti je aspoň 75 % pre celkový obsah fosforu a aspoň 75 % pre celkový obsah dusíka. To nebolo preukázané, pokiaľ ide o rôzne citlivé oblasti nachádzajúce sa na talianskom území.

Napokon nedodržanie článkov 4 a 5 smernice 91/271/EHS vedie aj k porušeniu článku 10 tejto smernice, podľa ktorého mali byť čističky komunálnych odpadových vôd navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby zabezpečili dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach.

____________

1 Ú. v. ES L 135, 1991, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26.