Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-95/18, Gollnisch przeciwko Parlament, wniesione w dniu 11 września 2019 r. przez Bruno Gollnisch

(Sprawa C-676/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Bruno Gollnisch (przedstawiciel: adwokat B. Bonnefoy-Claudet)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. (T-95/18);

przekazanie sprawy Sądowi;

przyznanie wnoszącemu odwołanie kwoty 12 500 EUR tytułem kosztów postępowania;

obciążenie Parlamentu kosztami.

Strona wnosząca odwołanie wnosi również do Sądu, w razie przyjęcia odwołania do rozpoznania, o:

rozstrzygniecie sporu co do istoty, jeżeli Trybunał uzna sprawę za wyjaśnioną w wystarczającym stopniu;

stwierdzenie nieważności decyzji prezydium parlamentu z dnia 23 października 2017 r.;

    uwzględnienie żądań skarżącego przedstawionych w pierwszej instancji;

obciążenie Parlamentu całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy, dotyczący retroaktywnego zastosowania, na niekorzyść, późniejszego orzecznictwa do celów uznania skargi za niedopuszczalną

W celu odrzucenia skargi w zaskarżonym wyroku zastosowano w sposób nieprawidłowy, niekorzystny i sprzeczny z prawem Unii orzecznictwo Trybunału z okresu po wniesieniu skargi, podczas gdy skarga została wyraźnie określona jako dopuszczalna we wcześniejszej sytuacji.

Zarzut drugi, dotyczący odmowy zastosowania art. 47 europejskiej karty praw podstawowych i art. 6 ust. 1 europejskiej konwencji praw człowieka

Sąd nie zastosował w sprawie tych dwóch artykułów, podczas gdy z art. 52 karty oraz wyjaśnień do jej artykułów uznanych w orzecznictwie Trybunału wynika, że są one istotne.

Zarzut trzeci, dotyczący nieprawidłowej interpretacji orzecznictwa dotyczącego prawa do bycia wysłuchanym

W wydanym wyroku błędnie wywiedziono argument z wyroku Trybunału w celu zakwestionowania prawa wnoszącego odwołanie do bycia przesłuchanym, podczas gdy wyrok ten dotyczył wyłącznie interwenientów w trakcie konkretnej i marginalnej procedury, dopuszczającej zresztą przesłuchanie.

Zarzut czwarty, dotyczący sprzeczności w uzasadnieniu oraz naruszenia prawa do brony

By uznać za prawidłowe, że dokument nie został przekazany wnoszącemu odwołanie w trakcie spornej procedury, Sąd nadał temu dokumentowi sprzeczne kwalifikacje, czego skutkiem było naruszenie prawa do obrony.

____________