Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. augustā iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Lieta C-621/19)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pamatlietas puses

Prasītāja: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Atbildētāja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 167. pants un 168. panta e) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas nodokļa maksātājam ir jāmaksā par importētām precēm, ir atkarīgas no īpašumtiesībām uz importētām precēm vai no tiesībām rīkoties ar šīm precēm kā īpašniekam?

Vai [..] Direktīvas 2006/112/EK [..] 168. panta e) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas nodokļa maksātājam ir jāmaksā par importētām precēm, rodas vienīgi tad, ja importētās preces ir izmantotas tādiem nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamiem darījumiem kā šo preču pārdošana valsts teritorijā, piegāde citā dalībvalstī vai eksports uz trešo valsti?

Vai tādos apstākļos ir izpildīts nosacījums par tiešu un tūlītēju saikni starp iegādātām precēm un pakārtotiem darījumiem un, precīzāk, vai šajā gadījumā ir iespējams piemērot atskaitīšanas tiesību tradicionālu interpretāciju, kura pamatojas uz tiešu un tūlītēju saikni starp iegādātām precēm un pakārtotiem darījumiem, attiecībā uz izdevumu elementiem, kuri nav radušies saistībā ar precēm un tādējādi nevarēja tikt iekļauti pakārtota pakalpojuma cenā?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).