Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Cluj (Romunija) 23. julija 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Zadeva C-558/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Cluj

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Tožena stranka: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 49 in člen 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je ta v postopku v glavni stvari [člen 11(2), člen 29(3) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (zakon št. 571/2003 o davčnem zakoniku)], ki določa možnost, da se bančno nakazilo denarja iz podružnice, rezidentke ene države članice, v matično družbo, rezidentko druge države članice, prerazvrsti kot transakcija, ki ustvarja prihodke, kar posledično zahteva uporabo predpisov s področja transfernih cen, medtem ko se ista transakcija, opravljena med podružnico in matično družbo, ki sta rezidentki iste države članice, ne bi mogla prerazvrstiti enako in se zanjo ne bi uporabljali predpisi s področja transfernih cen?

____________