Žalba koju je 12. rujna 2019. podnio Fereydoun Mahmoudian protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 2. srpnja 2019. u predmetu T-406/15, Mahmoudian protiv Vijeća

(predmet C-681/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Fereydoun Mahmoudian (zastupnici: A. Bahrami, N. Korogiannakis, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjev

Kao prvo:

djelomično ukinuti pobijanu presudu;

konačno odlučiti o sporu;

naložiti Vijeću plaćanje iznosa od 966 581 eura žalitelju na ime imovinske štete i 500 000 eura na ime neimovinske štete uvećanih za zatezne kamate;

naložiti Vijeću snošenje svih troškova.

Podredno:

djelomično ukinuti pobijanu presudu;

vratiti predmet Općem sudu na ponovno suđenje;

naložiti Vijeću snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Što se tiče imovinske štete, Opći sud je, kao prvo, počinio pogrešku koja se tiče prava, povrijedio načelo potpune naknade te uskratio člancima 340. stavku 2. UFEU-a kao i članku 41. stavku 3. Povelje o temeljnim pravima korisni učinak. Razina dokaza koju je Opći sud zahtijevao onemogućila bi svaku naknadu pretrpljene štete unatoč postojanju dovoljno teške i ozbiljne povrede prava Unije. Kao drugo, pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava kao i proturječno obrazloženje. Kao treće, Opći sud je iskrivio dokaze i činjenice.

Što se tiče neimovinske štete, pobijana presuda ne sadržava nikakve razloge o kriterijima koji su uzeti u obzir pri ocjeni ex aequo et bono iznosa naknade.

____________