Αναίρεση που άσκησε στις 4 Ιουνίου 2019 ο Kurt Hesse κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 4 Απριλίου 2019 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-910/16 και T-911/16, Kurt Hesse και Wedl & Hofmann GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

(Υπόθεση C-426/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Kurt Hesse (εκπρόσωπος: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Wedl & Hofmann GmbH, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με διάταξη της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και υποχρέωσε τον αναιρεσείοντα να φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

____________