Kurt Hesse 4. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 4. aprilli 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-910/16 ja T-911/16: Kurt Hesse ja Wedl & Hofmann GmbH versus EUIPO

(kohtuasi C-426/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Kurt Hesse (esindaja: advokaat M. Krogmann)

Teised menetlusosalised: Wedl & Hofmann GmbH, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus Union (apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise üle otsustav koda) jättis 24. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja määras, et apellant kannab ise oma kulud.

____________