Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawach połączonych T-910/16 i T-911/16 Kurt Hesse i Wedl & Hofmann GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniesione w dniu 4 czerwca 2019 r. przez Kurta Hessego

(Sprawa C-426/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Kurt Hesse (przedstawiciel: adwokat M. Krogmann)

Druga strona postępowania: Wedl & Hofmann GmbH, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) zdecydował o nieprzyjęciu odwołania do rozpoznania i obciążył stronę wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________