Odvolanie podané 4. júna 2019: Kurt Hesse proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 4. apríla 2019 v spojených veciach T-910/16 a T-911/16, Kurt Hesse a Wedl & Hofmann GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-426/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Kurt Hesse (v zastúpení: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Wedl & Hofmann GmbH , Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) uznesením z 24. septembra 2019 nepripustil odvolanie a rozhodol, že odvolateľ znáša vlastné trovy konania.

____________