Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 28 юни 2019 г. — UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor/Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ в несъстоятелност чрез синдика Pro Management Insolv IPURL

(Дело C-501/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Страни в главното производство

Ищец: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Ответник: Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ в несъстоятелност чрез синдика Pro Management Insolv IPURL

Преюдициални въпроси

Извършват ли притежателите на права върху музикални произведения доставки на услуги по смисъла на член 24, параграф 1 и член 25, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 (наричана по-нататък „Директивата за ДДС“) по отношение на организаторите на събития, от които организациите за колективно управление, въз основа на разрешение — неизключителна лицензия, получават от свое име, но за сметка на притежателите на права, възнаграждения за публичното разгласяване на музикални произведения?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, действат ли организациите за колективно управление, когато получават възнаграждения от организаторите на събития за правото на публично разгласяване на музикални произведения, в качеството на данъчнозадължено лице по смисъла на член 28 от Директивата за ДДС и длъжни ли са да издават фактури с ДДС на съответните организатори на събития, и ако възнаграждение се разпределя на авторите и на други притежатели на авторски права върху музикални произведения, трябва ли те на свой ред да издават фактури с ДДС на организацията за колективно управление?

____________

1     ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.