Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen (Σουηδία) στις 27 Αυγούστου 2019 – BY κατά CX

(Υπόθεση C-637/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: BY

Εναγόμενος: CX

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει ο όρος «κοινό», στο άρθρο 3, παράγραφος 1, και στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, ενιαία σημασία;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα δικαστήρια εμπίπτουν στο πεδίο του όρου «κοινό» κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα: α) μπορεί να θεωρηθεί, σε περίπτωση παρουσίασης προστατευόμενου έργου σε δικαστήριο, ότι το δικαστήριο αυτό εμπίπτει στην έννοια του «κοινού»; β) μπορεί να θεωρηθεί, σε περίπτωση διανομής προστατευόμενου έργου σε δικαστήριο, ότι το δικαστήριο αυτό εμπίπτει στην έννοια του «κοινού»;

Επηρεάζεται η εκτίμηση περί του αν η υποβολή προστατευόμενου έργου σε δικαστήριο συνιστά «παρουσίαση στο κοινό» ή «διανομή στο κοινό» από το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία καθιερώνει γενική αρχή πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα, κατά την οποία κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση μπορεί να έχει πρόσβαση στα διαδικαστικά έγγραφα που υποβάλλονται σε δικαστήριο, εκτός εάν τα έγγραφα αυτά περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες;

____________

1 ΕΕ 2001, L 167, σ. 10.