Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) 10. septembril 2019 – X versus Belgia riik

(kohtuasi C-672/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil du Contentieux des Étrangers

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: X

Vastustaja: Belgia riik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2016/8011 artikli 34 lõikes 5 esinevat märget, et kõnealuses artiklis ette nähtud vaidlustamine toimub „kooskõlas siseriikliku õigusega“, tuleb tõlgendada nii, et üksnes liikmesriigi seadusandja ülesanne on kindlaks määrata vaidlustamise eeskirjad, ilma et liikmesriigi kohus peaks kontrollima, kas need eeskirjad on kooskõlas õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 tähenduses?

2.    a) Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas direktiivi 2016/801 artikli 34 lõikes 5 ette nähtud vaidlustamine peab selleks, et olla tõhus harta artikli 47 tähenduses, sisaldama võimalust kasutada igal juhul erandlikku vaidlustusmenetlust, mis viiakse läbi äärmiselt kiireloomuliselt, juhul kui asjaomane isik tõendab, et ta on üles näidanud nõuetekohast hoolsust ning et tavamenetluseks ette nähtud tähtaegadest kinnipidamine võib takistada asjaomaste õpingute kulgu?

b) Juhul kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis kas sama eitav vastus tuleb anda ka siis, kui asjaolu, et otsust ei tehta lühikese aja jooksul, tähendab, et asjaomasel isikul on oht kaotada pöördumatult üks õppeaasta?

3.    Kui vastus teise küsimuse punktile a või punktile b on jaatav, siis kas liikmesriigi kohus peab eelistama seaduse sellist tõlgendust, mis on kooskõlas direktiivi 2016/801 eesmärgiga, selleks et leida direktiivi eesmärgiga kooskõlas olev lahendus, nõustudes analüüsima äärmiselt kiireloomuliselt kõnealuse direktiivi artiklis 20 nimetatud otsuse täitmise peatamise taotlust, ehkki seaduse ettevalmistavatest materjalidest võib nähtuda, et selline ei olnud seadusandja kavatsus?

4.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas direktiivi 2016/801 artikli 34 lõikes 5 nimetatud vaidlustamine kohustab liikmesriike harta artikli 47 järgimiseks ette nägema, et teatavatel asjaoludel võib kohus teha ametiasutusele ettekirjutuse väljastada viisa?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT 2016, L 132, lk 21).