Жалба, подадена на 18 септември 2019 г. от Italmobiliare SpA и др. срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-523/15, Italmobiliare SpA и др./Комисия

(Дело C-694/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (представител: F. Moretti, avvocatessa)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени изцяло или частично решението на Общия съд и следователно да отмени или да намали наложените на жалбоподателите санкции, или,

при условията на евентуалност, да определи отново размера на санкциите при упражняване на правомощието си за пълен съдебен контрол, с всички произтичащи от това последици за валидността на решението.

При всички положения Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски по настоящото и по първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат четири основания.

Първо основание: нарушение на член 101 ДФЕС, неправилно прилагане или неприлагане на относимите принципи от съдебната практика във връзка с презумпцията за отговорността на дружеството майка, превишаване на правомощията, непълнота на мотивите, нарушение на основните права от страна на Общия съд при определянето на Italmobiliare за отговорно за твърдяното нарушение. Жалбоподателите се оплакват по-специално че подобно прилагане на презумпцията при всички положения нарушава принципите на правна сигурност, на индивидуализиране на наказанията и презумпцията за невиновност, предвидени в член 6, алинея 2 и член 7 от Европейската конвенция за правата на човека и в членове 48 и 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз, основното право на собственост, предвидено в член 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията, член 14 от Конвенцията, членове 17 и 21 от Хартата от Ница, както и принципа на недопускане на дискриминация и принципа на равно третиране.

Второ основание: нарушение и/или неправилно тълкуване и прилагане на Известието относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер от страна на Общия съд; незаконосъобразно освобождаване от глоба на друго предприятие и наличие на пряк интерес на жалбоподателите да поискат отмяната му.

Трето основание: нарушение на закона и/или съществено процесуално нарушение, тъй като Общият съд неправилно е постановил, че санкциите са съразмерни и подходящи.

Четвърто основание: жалбоподателите искат от Съда да упражни правомощието си за пълен съдебен контрол на основание на член 31 от Регламент 1/20031 и да определи отново размера на санкциите с всички произтичащи от това последици за решението.

____________

1     Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1).