2019 m. rugsėjo 18 d. Italmobiliare SpA ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-523/15 Italmobiliare SpA ir kt. / Komisija

(Byla C-694/19 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantės: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro, atstovaujamos advokatės F. Moretti

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

visiškai arba iš dalies panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą, ir atitinkamai panaikinti arba sumažinti apeliantėms skirtas baudas, arba

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pasinaudoti neribota jurisdikcija ir iš naujo nustatyti baudas, su visomis pasekmėmis sprendimo galiojimui.

Bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas šioje ir pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos apeliacinį skundą apeliantės remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: kiek tai susiję su Italmobiliare kaltinimu galimai padarius pažeidimą, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 101 straipsnį, netinkamai arba iš viso netaikė jurisprudencijos principų, susijusių su tėvų atsakomybės prezumpcija, viršijo savo įgaliojimus, nepateikė pakankamai motyvų ir pažeidė pagrindines teises. Apeliantės visų pirma teigia, kad tokia Italmobiliare atsakomybės prielaida visais atvejais pažeidžia teisinio saugumo, bausmių teisėtumo principus ir nekaltumo prezumpciją, numatytus Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 bei 49 straipsniuose, o taip pat pagrindinę teisę į nuosavybę, numatytą Konvencijos papildomo protokolo 1 straipsnyje ir Konvencijos 14 straipsnyje bei pažeidžia Nicos chartijos 17 ir 21 straipsnius, nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principus.

Antrasis pagrindas: Bendrojo Teismo padarytas Pranešimo dėl atleidimo nuo baudų ir baudų sumažinimo pažeidimas ir (ar) klaidingas aiškinimas ir taikymas; neteisėtas imuniteto kitai įmonei suteikimas ir tiesioginis apeliančių suinteresuotumas prašyti jį panaikinti.

Trečiasis pagrindas: teisės ir (ar) esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas, nes Bendrasis Teismas klaidingai laikė, kad skirtos baudos yra proporcingos ir tinkamos.

Ketvirtasis pagrindas: apeliantės Teisingumo Teismo prašo pasinaudoti neribota jurisdikcija, numatyta Reglamento (EB) 1/20031 31 straipsnyje, ir iš naujo nustatyti baudas, su visomis pasekmėmis sprendimo galiojimui.

____________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 001, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 45 t., p. 205).