Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 11 lipca 2019 r. w sprawie T-523/15, Italmobiliare SpA i in. / Komisja wniesione w dniu 18 września 2019 r. przez Italmobiliare SpA i in.

(Sprawa C-694/19 P)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszące odwołanie: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (przedstawiciel: F. Moretti, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu w całości lub w części i w konsekwencji zniesienie lub zmniejszenie sankcji nałożonych na wnoszące odwołanie, lub,

tytułem żądania ewentualnego, ponowne określenie sankcji w ramach nieograniczonego prawa orzekania, wraz z wynikającymi z tego skutkami w zakresie ważności decyzji.

W każdym razie obciążenie Komisji kosztami postępowania odwoławczego i postępowania w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

W swym odwołaniu wnoszące je podnoszą cztery zarzuty:

Zarzut pierwszy: naruszenie art. 101 TFUE, błędne zastosowanie lub niezastosowanie zasad wywodzących się z orzecznictwa dotyczących parental liability presumption (domniemania wywierania decydującego wpływu), nadużycie władzy, brak uzasadnienia, naruszenie przez Sąd praw podstawowych w związku z przypisaniem Italmobiliare odpowiedzialności za przedmiotowe naruszenie. Wnoszące odwołanie zarzucają w szczególności, że takie zastosowanie domniemania, w każdym razie narusza zasady pewności prawa, indywidualizacji kar oraz domniemania niewinności w rozumieniu art. 6 ust. 2 i art. 7 europejskiej konwencji prawa człowieka oraz art. 48 i 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, podstawowe prawo własności ustanowione w art. 1 protokołu dodatkowego do konwencji, art. 14 konwencji, oraz art. 17 i 21 karty z Nicei, a także zasady niedyskryminacji i równego traktowania.

Zarzut drugi: naruszenie i/lub błędna interpretacja ze strony Sądu Leniency Notice (komunikatu Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien w przypadkach karteli); niezgodne z prawem zwolnienie z grzywny innej spółki oraz występowanie bezpośredniego interesu po stronie wnoszących odwołanie w uchyleniu wyroku.

Zarzut trzeci: naruszenie prawa i/lub naruszenie istotnych wymogów proceduralnych w zakresie w jakim Sąd uznał sankcje za proporcjonalne i odpowiednie.

Zarzut czwarty: wnoszące odwołanie zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości o skorzystanie z nieograniczonego prawa orzekania na podstawie art. 31 rozporządzenia 1/20031 oraz ponowne określenie sankcji wraz z wynikającymi z tego skutkami w odniesieniu do decyzji.

____________

1     Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003 L 1, s.1) .