Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil du Contentieux des Étrangers (Βέλγιο) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 – X κατά État belge

(Υπόθεση C-671/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil du Contentieux des Étrangers

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: X

Καθού: État belge

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχει η επισήμανση, στο άρθρο 34, παράγραφος 5, της οδηγίας 2016/8011 , ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό προσφυγή ασκείται «σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο» την έννοια ότι απόκειται αποκλειστικά στον εθνικό νομοθέτη να καθορίσει τους όρους άσκησης της προσφυγής αυτής, χωρίς το εθνικό δικαστήριο να υπέχει την υποχρέωση να διακριβώσει εάν οι όροι αυτοί συνάδουν με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2)    α) Εάν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αρνητική, πρέπει η προβλεπόμενη από το άρθρο 34, παράγραφος 5, της οδηγίας 2016/801 προσφυγή, προκειμένου να είναι αποτελεσματική κατά την έννοια του άρθρου 47 του Χάρτη, να προβλέπει τη δυνατότητα, σε όλες τις περιπτώσεις, πρόσβασης σε εξαιρετική διαδικασία άσκησης προσφυγής, η οποία κινείται υπό τις προϋποθέσεις του κατεπείγοντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι επέδειξε όλη την απαιτούμενη επιμέλεια, η δε τήρηση των αναγκαίων για την κίνηση της τακτικής διαδικασίας προθεσμιών ενδέχεται να παρακωλύσει την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων σπουδών;

β) Εάν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική, πρέπει η ίδια απάντηση να δοθεί και στην περίπτωση που η μη έκδοση απόφασης εντός σύντομης προθεσμίας ενέχει τον κίνδυνο να απολέσει ο ενδιαφερόμενος ανεπανόρθωτα ένα έτος σπουδών;

3)    Εάν η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, υπό αʹ ή υπό β΄, είναι καταφατική, υποχρεούται το εθνικό δικαστήριο να προκρίνει μια σύμφωνη με τον σκοπό της οδηγίας 2016/801 ερμηνεία προκειμένου να καταλήξει σε λύση που συνάδει με τον επιδιωκόμενο από αυτήν σκοπό, δεχόμενο να εξετάσει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κατεπείγοντος αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 20 της οδηγίας αυτής απόφασης, μολονότι από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου συνάγεται ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του νομοθέτη;

4)    Εάν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αρνητική, επιβάλλει η προβλεπόμενη στο άρθρο 34, παράγραφος 5, της οδηγίας 2016/801 προσφυγή, προκειμένου να είναι σύμφωνη με το άρθρο 47 του Χάρτη, στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προβλέπουν ότι, υπό ορισμένες περιστάσεις, το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την αρμόδια αρχή να χορηγήσει θεώρηση εισόδου;

____________

1     Οδηγία (ΕE) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ 2016, L 132, σ. 21).