Žalba koju je 3. rujna 2019. podnio Vialto Consulting Kft. protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 26. lipnja 2019. u predmetu T-617/17, Vialto Consulting Kft protiv Europske komisije

(predmet C- 650/19 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Vialto Consulting Kft. (zastupnik: Dimitrios Sigalas, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 26. lipnja 2019., u predmetu T-617/17;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu žalbi, žalitelj navodi tri žalbena razloga:

1)    Pri donošenju pobijane presude iskrivljene su činjenice i počinjena je pogreška koja se tiče prava u odnosu na povredu članka 7. stavka 1. Uredbe br. 2185/961 . Opći sud nije uzeo u obzir okolnost da je stvarni predmet tužbe za naknadu štete bilo pitanje je li OLAF povrijedio članak 7. stavak 1. Uredbe br. 2185/96 kada je od žalitelja tražio dopuštenje za prikupljanje podataka koji ni na koji način nisu bili povezani s njegovom istragom. Opći sud nije uzeo u obzir ni okolnost da je žalitelj zapravo dao OLAF-u dopuštenje za provođenje istrage nad svim kategorijama podataka koje je ovaj zatražio.

2)    Pri donošenju pobijane presude počinjena je pogreška koja se tiče prava te je dano nedostatno obrazloženje u odnosu na povredu načela zaštite legitimnih očekivanja. Opći sud nije pojasnio koji od tri uvjeta utvrđenih sudskom praksom vezano za zaštitu legitimnih očekivanja nije ispunjen u predmetnom slučaju.

3)    Pri donošenju pobijane presude iskrivljene su činjenice i počinjena je pogreška koja se tiče prava u odnosu na povredu prava na saslušanje. Opći sud nije uzeo u obzir okolnost da je Komisija zauzela položaj koji je obvezujući za javnog naručitelja, koji je mogao dovesti do štetne radnje za žalitelja, a da posljednji nije saslušan.

____________

1 Uredba Vijeća (Euratom, EZ), br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL 1996., L 292, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 24.)