Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 17. juulil 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-545/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Kostja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.    Kas [EÜ] artikliga 56 (nüüd ELTL artikkel 63) kapitali vaba liikumise kohta või [EÜ] artikliga 49 (nüüd ELTL artikkel 56) teenuste osutamise vabaduse kohta on vastuolus selline maksustamiskord nagu põhikohtuasjas, mis on sätestatud EBF artiklis 22, millega nähakse ette lõplik lähteriigis kinnipeetav maks dividendidelt, mida jaotavad Portugali ettevõtjad ja mille saavad ühisinvesteerimisasutused, kes ei ole Portugali residendid ja kes on asutatud teises liidu liikmesriigis […], samas kui Portugali maksuseaduste alusel asutatud ja Portugali maksuresidendist ühisinvesteerimisasutused võivad saada maksuvabastuse, mida kõnealuste tulude puhul tavaliselt antakse?

2.    Kas juhul, kui vaidlusaluste riigisiseste õigusnormidega on mitteresidendist ühisinvesteerimisasutustele ette nähtud neile makstavatelt dividendidelt lähteriigis kinnipeetav maks ja residendist ühisinvesteerimisasutustele on jäetud võimalus saada sellest lähteriigis kinnipeetavast maksust vabastust, on põhikohtuasjas kõne all olevate riigisiseste õigusnormidega mitteresidendist ühisinvesteerimisasutustele makstavatele dividendidele ette nähtud ebasoodsam kohtlemine, kuna neil fondidel puudub võimalus kõnealust maksuvabastust saada?

3.    Kas Portugali õigusnormide, milles nähakse ette ühelt poolt ühisinvesteerimisasutuste (residentide) ja teiselt poolt ühisinvesteerimisasutustes osaluse omanike eriline ja erinev maksustamisviis, diskrimineeriva iseloomu hindamiseks on asjakohane ühisinvesteerimisasutustes osalust omavate isikute suhtes kohaldatav maksustamiskord? Või kas arvestades, et residendist ühisinvesteerimisasutuste maksustamiskord ei mõjuta ega muuda ühelgi moel asjaolu, kas nende vastavad osaluse omanikud asuvad Portugalis või mitte, tuleb olukordade võrreldava olemuse kindlaksmääramiseks ja eelnimetatud määruste diskrimineeriva olemuse hindamiseks arvesse võtta ainult investeerimisvahendi tasandil kohaldatavat maksustamist?

4.    Kas Portugalis residendist ja mitteresidendist ühisinvesteerimisasutuste erinev kohtlemine on lubatav, arvestades seda, et Portugalis asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, kellel on osalus (residendist või mitteresidendist) ühisinvesteerimisasutustes, ühisinvesteerimisasutuste jagatud tulud maksustatakse samal viisil (ja maksuvabastust üldiselt ei ole), isegi siis, kui mitteresidendist osaluse omanikke maksustatakse kõrgema maksumääraga?

5.    Arvestades, et käesoleva vaidluse esemeks olev diskrimineerimine on seotud residendist ühisinvesteerimisasutuste vastavatele osaluse omanikele välja makstud dividendidelt saadava tulu erineva maksustamisega, siis kas tulude maksustamise võrreldavuse hindamiseks on õiguspärane võtta arvesse muid makse, tasusid või makseid, mida ühisinvesteerimisasutuste tehtud investeeringute tõttu maksta tuleb? Eelkõige, kas võrreldava olemuse analüüsimisel on lubatud ja õiguspärane võtta arvesse mõju, mida avaldavad maksud omakapitalile, kuludele või muule, ja mitte rangelt ühisinvesteerimisasutuste tulumaksu, sealhulgas erimakse?

____________