Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgie) dne 22. srpna 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie v. Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

(Věc C-633/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie

Žalované: Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

Předběžné otázky

Je nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky neplatné kvůli porušení čl. 6 odst. 6 a 7, jakož i čl. 2 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, respektive nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, jelikož Komise čínským vyvážejícím výrobcům včas neumožnila včas seznámit se s informacemi o druzích výrobků, na základě kterých byla stanovena běžná hodnota, nebo jelikož Komise v rámci výpočtu výše dumpingového rozpětí pro dotčené výrobky při srovnání běžné hodnoty výrobků indického výrobce s vývozními cenami podobných čínských výrobků odmítla zohlednit opravy v souvislosti s dovozními poplatky za suroviny a nepřímými daněmi ve srovnatelné zemi Indii, jakož i rozdíly ve výrobě, respektive výrobních nákladech?

Je nařízení (ES) č. 91/2009 neplatné pro porušení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1225/2009, respektive nařízení (ES) č. 384/96, protože Komise při posouzení újmy zařadila dovoz od dvou čínských společností, v jejichž případě se zjistilo, že neuplatňovaly dumping, jako dumpingový dovoz?

Je nařízení (ES) č. 91/2009 neplatné pro porušení čl. 3 odst. 2, 6 a 7 nařízení (ES) č. 1225/2009, respektive nařízení (ES) č. 384/96, jelikož Komise při posuzování otázky, zda vývoz průmyslu Unie přispěl k újmě tohoto výrobního odvětví, vycházela z informací o výrobcích, kteří nebyli součástí domácího výrobního odvětví?

Je nařízení (ES) č. 91/2009 neplatné pro porušení čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, respektive nařízení (ES) č. 384/96, jelikož Komise opomenula zajistit, aby oba domácí (italští) výrobci přiměřeným způsobem vysvětlili důvody, pro které nebylo možné poskytnout shrnutí důvěrných informací?

Porušuje nařízení (ES) č. 91/2009 čl. 6 odst. 6 a 7, jakož i čl. 2 odst. 10 nařízení (ES) č. 384/96, jelikož Komise neoznámila informace o výrobcích včas, čímž narušila zájmy čínských vyvážejících výrobců?

Článek 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (ve znění změn) stanoví, že použití individuálních celní sazby ve výši 64, 4 procent na společnost Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd., Ningbo City je podmíněno předložením platné obchodní faktury celním orgánům členských států, která musí splňovat požadavky uvedené v příloze II a že v případě, že není předložena taková faktura, použije se celní sazba použitelná na všechny ostatní společnosti; je možné individuální celní sazbu navzdory tomu přiznat v případě doměření antidumpingových cel, které se má provést z důvodu šetření ze strany OLAF, podle zásady dobré víry ve prospěch deklaranta, pokud OLAF zjistil, že předmětné spojovací prostředky nemají původ v Indonésii, ale bylo uvedeno, ale že je vyrobila společnost Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. v Číně, nicméně nelze předložit žádnou fakturu s údaji potřebnými k použití individuální celní sazby, jelikož výrobci jednali právě v úmyslu uvést orgány členských států v omyl?

____________