Sag anlagt den 3. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-730/19)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved Y. Marinova og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF 1 , sammenholdt med bilag XI dertil, idet den systematisk og vedvarende i område BG006 (Sydøstbulgarien) har overskredet:

i)    timegrænseværdien for svovldioxid siden 2007

ii)    den daglige grænseværdi for svovldioxid siden 2007, bortset fra i 2010 og 2012.

Det fastslås, at Republikken Bulgarien siden den 11. juni 2010 har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med afsnit A i bilag XV dertil, og navnlig sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, andet afsnit, til at sørge for, at overskridelsesperioden for de ovenfor nævnte grænseværdier for svovldioxid i område BG006 (Sydøstbulgarien) bliver kortest mulig.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med det første anbringende gør Kommissionen gældende, at Republikken Bulgarien har tilsidesat bestemmelserne i artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med bilag XI dertil, for så vidt som timegrænseværdien og den daglige grænseværdi for svovldioxid systematisk og vedvarende er blevet overskredet i område BG006 (Sydøstbulgarien).

Med det andet anbringende anfører Kommissionen, at Bulgarien har tilsidesat bestemmelserne i artikel 23, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med afsnit A i bilag XV dertil, for så vidt som den siden den 11. juni 2010 i sine luftkvalitetsplaner ikke har fastsat nogen egnede foranstaltninger for at sørge for, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21.5.2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT 2008, L 152, s. 1).