Žaloba podaná 3. októbra 2019 – Európska komisia/Bulharská republika

(vec C-730/19)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: Y. Marinova, E. Manhaeve)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Bulharská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 ods. 1 smernice 2008/50/ES1 v spojení s jej prílohou XI tým, že v zóne BG0006 (juhovýchod Bulharska) systematicky a sústavne nedodržiava:

od roku 2007 hodinovú limitnú hodnotu stanovenú pre oxid siričitý,

od roku 2007, s výnimkou rokov 2010 a 2012, dennú limitnú hodnotu stanovenú pre oxid siričitý,

určil, že Bulharská republika si od 11. júna 2010 neplní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 23 ods. 1 smernice 2008/50/ES v spojení s jej prílohou XV oddielom A a najmä jej povinnosti vyplývajúcu z článku 23 ods. 1 druhého pododseku spočívajúcej v tom, že obdobie nedodržania vyššie uvedených limitných hodnôt pre oxid siričitý v zóne BG0006 (juhovýchod Bulharska) bude čo najkratšie,

uložil Bulharskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia ako prvý žalobný dôvod uvádza, že Bulharská republika porušila ustanovenia článku 13 ods. 1 smernice 2008/50/ES v spojení s jej prílohou XI v rozsahu, v akom v zóne BG0006 (juhovýchod Bulharska) systematicky a sústavne nedodržiavala hodinovú a dennú maximálnu limitnú hodnotu pre oxid siričitý.

Komisia ako druhý žalobný dôvod uvádza, že Bulharsko porušilo ustanovenia článku 23 ods. 1 druhého pododseku smernice 2005/50/ES v spojení s jej prílohou XV oddielom A v rozsahu, v akom od 11. júna 2010 v jej plánoch na zlepšenie kvality ovzdušia nestanovila vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo obdobie nedodržania čo najkratšie.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. ES L 152, 2008, s. 1).