Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 2. septembril 2019 – KO versus Fallimento Consulmarketing SpA

(kohtuasi C-652/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hageja: KO

Kostja: Fallimento Consulmarketing SpA

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 99/70/EÜ1 (tähtajalise töö kohta) klauslis 4 sätestatud võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtetega on vastuolus seadusandliku dekreedi nr 23/15 artikli 1 lõike 2 ja artikli 10 sätted, mis viitavad valikukriteeriumite rikkumise tõttu ebaseaduslikele kollektiivsetele koondamistele ning kehtestavad kehtivast süsteemist – mis tagab enne 7. märtsi 2015 loodud alalistele töösuhetele piisava, tõhusa ja hoiatava kaitse ning milles on ette nähtud tööle ennistamise meede ning tööandjapoolne sotsiaalkindlustusmaksete tasumine – samas menetluses erineva kahetasandilise kaitsesüsteemi, mis vastupidiselt annab tähtajalistele töösuhetele hüvitise alam- ja ülemmäära raames vaid vähemtõhusa ja väiksema hoiatusvõimega hüvitavat laadi kaitse, kusjuures tähtajaliste töötajate tööstaaž on võrdne alaliste töötajate tööstaažiga olukorras, kus töösuhted loodi enne nimetatud kuupäeva, kuid muudeti tähtajatuteks pärast 7. märtsi 2015?

Kas põhiõiguste harta artiklitega 20 ja 30 ja direktiivi 98/59/EÜ2 sätetega on vastuolus selline õigusnorm nagu seadusandliku dekreedi nr 23/15 artikkel 10, mis näeb vaid pärast 7. märtsi 2015 tähtajalise lepingu alusel tööle võetud (või tähtajatuks muudetud lepinguga) töötajatele valikukriteeriumite rikkumise tõttu ebaseaduslike kollektiivsete koondamiste puhul ette õigusnormi – erinevalt teistest analoogsetest enne nimetatud kuupäeva sõlmitud ja samas menetluses käsitletavatest töölepingutest –, mis ei näe ette töökohale ennistamist ja mis kehtestab hoopis konkureeriva, pelgalt hüvitavat laadi kaitsesüsteemi, mis ei ole töökoha kaotamisest tingitud majanduslike tagajärgede heastamiseks piisav ning on kõrvutieksisteeriva süsteemiga võrreldes ebasoodsam ning mida kohaldatakse töötajatele, kellel on samade omadustega töösuhe, mis erineb vaid töölepingu muutmise või loomise kuupäeva poolest?

____________

1     Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).

2     Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/59/EÜ, kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 225, lk 16; ELT eriväljaanne 05/03, lk 327).