Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. septembrī iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

(Lieta C-652/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Pamatlietas puses

Prasītāja: KO

Atbildētāja: Fallimento Consulmarketing SpA

Prejudiciālie jautājumi

Vai vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principiem, kas ir ietverti Direktīvas 99/70/EK 1 4. klauzulā par darba nosacījumiem, ir pretrunā Leģislatīvā dekrēta 23/15 1. panta otrajā daļā un 10. pantā ietvertais regulējums, kas attiecībā uz kolektīvās atlaišanas gadījumiem, kuri ir prettiesiski izvēles kritēriju neievērošanas dēļ, ietver divkāršu diferencētu aizsardzības režīmu, saskaņā ar kuru vienā un tajā pašā procedūrā tiek nodrošināta piemērota, efektīva un atturoša aizsardzība pirms 2015. gada 7. marta nodibinātām darba attiecībām uz nenoteiktu laiku, saistībā ar kurām ir paredzēti tādi aizsardzības līdzekļi kā atjaunošana darbā un iemaksu veikšana no darba devēja puses, savukārt ievieš mazāk efektīvu aizsardzību ar mazāk atturošu iedarbību, kas paredz tikai noteikta apjoma kompensāciju, kurai ir jāiekļaujas noteiktā diapazonā ar fiksētu minimumu un maksimumu, tāda paša ilguma darba stāža darba attiecībām uz noteiktu laiku, jo tās nodibinātas pirms minētā datuma, bet pārveidotas par darba attiecībām uz nenoteiktu laiku pēc 2015. gada 7. marta?

Vai Pamattiesību hartas 20. un 30. pantā un Direktīvā 98/59/EK 2 ietvertajiem noteikumiem ir pretrunā tāda tiesību norma kā Leģislatīvā dekrēta 23/15 10. pantā minētā, kas tikai attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri pieņemti darbā (vai kuru noteikta laika darba attiecības ir tikušas pārveidotas) uz nenoteiktu laiku, sākot no 2015. gada 7. marta, ievieš noteikumu, atbilstoši kuram kolektīvās atlaišanas, kas ir prettiesiska izvēles kritēriju neievērošanas dēļ, gadījumos – atšķirībā no citām analogām, agrāk nodibinātām un tajā pašā procedūrā iesaistītām darba attiecībām –, nav paredzēta atjaunošana darbā, un kas savukārt ievieš konkurējošu aizsardzības sistēmu, kas paredz tikai kompensāciju un nav piemērota, lai izlabotu no darba zaudēšanas izrietošās ekonomiskās sekas, un ir sliktāka salīdzinājumā ar otru līdzās pastāvošo modeli, ko piemēro citiem darba ņēmējiem ar tādām pašām darba attiecībām, un vienīgais izņēmums ir to pārveidošanas vai nodibināšanas datums?

____________

1 Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).

2 Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV 1998, L 225, 16. lpp.).