Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná 18. září 2019 rozhodnutím Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) – SIA „Soho Group“ v. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(věc C-686/19)

Jednací jazyk: lotyšština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts) (Nejvyšší soud)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: SIA “Soho Group”

Další účastník řízení: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Úřad na ochranu práv spotřebitelů)

Předběžné otázky

Je pojem „celkové náklady úvěru pro spotřebitele“ definovaný v čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES1 ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, autonomním pojmem práva Evropské unie?

Patří náklady na prodloužení splatnosti úvěru pod pojem ‚celkové náklady úvěru pro spotřebitele‘, jak je definován v čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, pokud jsou ujednání o prodloužení splatnosti úvěru součástí ujednání a podmínek úvěrové smlouvy sjednané dlužníkem a věřitelem?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 133, s. 66.