Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 10. aprīlī Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 12. februāra spriedumu lietā T231/18 Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO – Lupu (“Djili”)

(Lieta C293/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (pārstāvji: C.R. Romiţan, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 2. oktobra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) nolēma apelācijas sūdzību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu un nosprieda, ka Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam pats sedz savus tiesāšanas izdevumus.

____________