Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 25. září 2019 – G.M.A. v. Belgický stát

(Věc C-710/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: G.M.A.

Odpůrce: Belgický stát

Předběžné otázky

Má být článek 45 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládán a uplatňován v tom smyslu, že hostitelský členský stát má zaprvé povinnost poskytnout uchazeči o zaměstnání přiměřenou dobu, aby se mohl seznámit s nabídkami zaměstnání, jež by mu mohly vyhovovat, a přijmout opatření potřebná pro přijetí do zaměstnání, zadruhé povinnost připustit, aby doba určená pro hledání zaměstnání nebyla v žádném případě kratší než šest měsíců, a zatřetí povinnost povolit uchazeči o zaměstnání pobyt na svém území po celou tuto dobu a nevyžadovat přitom od něj předložení důkazu o reálné šanci zaměstnání získat?

Mají být články 15 a 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES1 ze dne 29. dubna 2004 ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a články 41 a 47 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i základní zásady přednosti práva Evropské unie a užitečného účinku směrnic vykládány a uplatňovány v tom smyslu, že vnitrostátní soudy hostitelského členského státu jsou povinny v rámci žaloby na neplatnost rozhodnutí, kterým se občanovi Unie nepřiznává právo pobytu delšího než tři měsíce, zohlednit nové skutečnosti, které se objevily po vydání rozhodnutí vnitrostátními orgány, pokud jsou tyto skutečnosti způsobilé vyvolat takovou změnu situace dotčené osoby, která by neumožnila další omezení práva pobytu této osoby v hostitelském členském státě?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).