Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 25.9.2019 – G.M.A. v. Belgian valtio

(asia C-710/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: G.M.A.

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 45 artiklaa tulkittava ja sovellettava siten, että vastaanottavalla jäsenvaltiolla on velvollisuus ensinnäkin antaa työnhakijalle kohtuullisesti aikaa ottaa selvää hänelle sopivista työtarjouksista ja ryhtyä tarvittaviin toimiin tullakseen valituksi, toiseksi hyväksyä, että työnhakuaika ei voi missään tapauksessa olla alle kuusi kuukautta, ja kolmanneksi sallia työnhakijan oleskelu alueellaan koko tämän ajan vaatimatta häneltä näyttöä siitä, että hänellä on todellinen mahdollisuus saada töitä?”

Onko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY1 15 ja 31 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklaa sekä Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuutta ja direktiivien tehokasta vaikutusta koskevia yleisiä periaatteita tulkittava ja sovellettava siten, että vastaanottavan jäsenvaltion kansallisilla tuomioistuimilla on velvollisuus ottaa huomioon uusia seikkoja, jotka ovat ilmenneet kansallisten viranomaisten päätöksen jälkeen, sellaisen päätöksen kumoamista koskevan kanteen yhteydessä, jolla unionin kansalaiselta evätään yli kolmen kuukauden pituinen oleskeluoikeus, jos kyseiset seikat voivat muuttaa asianomaisen henkilön tilannetta niin, että kyseisen henkilön oleskeluoikeutta vastaanottavassa jäsenvaltiossa ei voida enää rajoittaa?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY (EUVL 2003, L 158, s. 47).