Talan väckt den 9 oktober 2019 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Mål C-743/19)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara beslut (EU) 2019/1199 av den 13 juni 2019,1 och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom den första grunden anför parlamentet att upphovsmannen till det angripna beslutet, oavsett om det är rådet eller samtliga medlemsstater, saknar behörighet att bestämma var Europeiska arbetsmyndigheten ska ha sitt säte. Parlamentet anser att artikel 341 FEUF inte utgör lämplig rättslig grund för att bestämma sätet för unionsorgan såsom decentraliserade byråer. I förevarande fall inrättades Europeiska arbetsmyndigheten av unionslagstiftaren genom förordning (EU) 2019/1149,2 som antogs med stöd av artiklarna 46 och 48 FEUF genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Parlamentet hävdar att artikel 341 FEUF inte kan användas för att undandra unionslagstiftaren – som har instiftat Europeiska arbetsmyndigheten – behörigheten att besluta om myndighetens säte och i stället ge den makten till medlemsstaterna och att den bestämmelsen inte med giltig verkan kan fungera som rättslig grund för det angripna beslutet.

Genom den andra grunden, som anförs i andra hand för det fall att domstolen likväl skulle finna att artikel 341 FEUF utgör lämplig rättslig grund för det angripna beslutet, gör parlamentet gällande att beslutet helt saknar motivering. Parlamentet hävdar att det angripna beslutet i egenskap av unionsrättsakt ska vara motiverat, enligt artikel 296 andra stycket FEUF. Det kravet är över huvud taget inte uppfyllt, utan skälen för varför Bratislava valts som säte för Europeiska arbetsmyndigheten lämnas helt outtalade.

____________

1 Beslut (EU) 2019/1199 som fattats i samförstånd av Företrädarna för Medlemsstaternas Regeringar av den 13 juni 2019 om Europeiska arbetsmyndighetens säte (EUT L 189, s. 68).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344 (EUT L 186, s. 21).