Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 28. srpna 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe a další v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Věc C-640/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci původního řízení

Žalobci: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Žalovaní: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Předběžné otázky

Musí být články 1, 2 a 3 nařízení (EHS) č. 856/841 , článek 1 a čl. 2 odst. 1 nařízení č. 3950/922 , čl. 1 odst. 1 a článek 5 nařízení č. 1788/20033 a články 54, 64 a 65 nařízení č. 1234/20074 , a příslušné přílohy, jejichž cílem je chránit rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou mléčných výrobků na trhu EU, vykládány v tom smyslu, že z výpočtu „mléčných kvót“ vylučují produkci zaměřenou na vývoz sýrů s CHOP do zemí mimo EU, a to v souladu s cíli ochrany stanovenými pro tyto výrobky v článku 13 nařízení (EHS) č. 2081/925 , jak byl potvrzen články 4 a 13 nařízení č. 510/20066 a nařízení č. 1151/20127 , při uplatnění zásad uvedených v článcích 32 (bývalý článek 27), 39 (bývalý článek 33), 40 (bývalý článek 34), 41 (bývalý článek 35) SFEU?

V případě kladné odpovědi, brání takto vykládaná právní úprava zahrnutí mléčných kvót určených na výrobu sýrů s CHOP určených k vývozu mimo EU do individuálních referenčních množství, jejichž zahrnutí vyplývá z článku 2 nařízení vlády s mocí zákona č. 49 ze dne 28. března 2003, přeměněného se změnami na zákon č. 119 ze dne 30. května 2003, a z článku 2 zákona č. 468 ze dne 26. listopadu 1992 v rozsahu, ve kterém jej přebírá výše uvedený článek 2 nařízení vlády s mocí zákona č. 49/2003?

Podpůrně, pokud by bylo stanoveno, že tento výklad je nesprávný,

jsou články 1, 2 a 3 nařízení (EHS) č. 856/84, článek 1 a čl. 2 odst. 1 nařízení č. 3950/92, čl. 1 odst. 1 a článek 5 nařízení č. 1788/2003 a články 54, 64 a 65 nařízení č. 1234/2007, a příslušné přílohy (spolu s italskými vnitrostátními prováděcími ustanoveními uvedenými v článku 2 nařízení vlády s mocí zákona č. 49 ze dne 28. března 2003, přeměněného se změnami na zákon č. 119 ze dne 30. května 2003, a v článku 2 zákona č. 468 ze dne 26. listopadu 1992 v rozsahu, ve kterém jej přebírá výše uvedený článek 2 nařízení vlády s mocí zákona č. 49/2003), které zahrnují a nevylučují z výpočtu množství přiděleného členským státům mléko použité k výrobě sýrů s CHOP vyvezených nebo určených na trh třetích zemí, a v rozsahu uvedeného vývozu, v rozporu s cíli ochrany uvedenými v nařízení (EHS) č. 2081/92, které chrání produkce s CHOP, se zvláštním odkazem na článek 13, jak byl potvrzen nařízením (EHS) č. 510/2006 a nařízením č. 1151/2012, jakož i s odkazem na účely ochrany uvedenými v článku 4 posledně uvedeného nařízení, a zda jsou rovněž v rozporu s články 32 (bývalý článek 27), 39 (bývalý článek 33), 40 (bývalý článek 34), 41 (bývalý článek 35) SFEU a se zásadami právní jistoty, legitimního očekávání, proporcionality a zákazu diskriminace, jakož i svobodného podnikání pro účely vývozu mimo EU?

____________

1     Nařízení Rady (EHS) č. 856/84 ze dne 31. března 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 804/68 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (Úř. věst. 1984, L 90, s. 10).

2     Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. 1992, L 405, s. 1).

3     Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. 2004, L 94, s. 22; Zvl. vyd. 03/40, s. 391).

4     Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, s. 1).

5     Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 208, s. 1).

6     Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 93, s. 12).

7     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, s. 1).