A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe és társai kontra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(C-640/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperesek: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl és társai, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Alperesek: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 856/1984/EGK rendelet1 1., 2. és 3. cikkét, a 3950/1992/EGK rendelet2 1. cikkét és 2. cikkének (1) bekezdését, az 1788/2003/EK rendelet3 1. cikkének (1) bekezdését és 5. cikkét, az 1234/2007/EK rendelet4 55., 64. és 65. cikkét, valamint mellékletekeit – mint az uniós piacon a tej- és tejtermékek kereslete és kínálata közötti egyensúly megóvását szolgáló rendelkezéseket –, hogy a „tejkvóták” kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni az OEM oltalma alatt álló sajtok Unión kívüli országokba irányuló kivitelét szolgáló előállítását az ezen utóbbi termékek tekintetében a 2081/1992/EGK rendelet5 13. cikkében előírt – EUMSZ 32. cikk (korábbi 27. cikkben), EUMSZ 39. cikk (korábbi 33. cikkben), EUMSZ 40. cikk (korábbi 34. cikkben) és EUMSZ 41. cikk (korábbi 35. cikkben) szerinti elvek alkalmazásában az 510/2006 rendelettel6 és az 1151/2012 rendelettel7 megerősített – oltalmi céloknak megfelelően?

Igenlő válasz esetén ellentétes-e az ily módon értelmezett szóban forgó szabályozással, ha az egyéni referenciamennyiségekben – a Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119 (a 2003. május 30-i törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított, 2003. március 28-i 49. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet) 2. cikkének és a legge 26 novembre 1992, n. 468 (1992. november 26-i 468. sz. törvény) 2. cikke 49/2003 rendkívüli törvényerejű rendelet említett 2. cikke által hivatkozott részének megfelelően – figyelembe veszik az Unión kívülre irányuló kivitelre szánt, OEM oltalma alatt álló sajtok előállítását szolgáló tejkvótákat?

Másodlagosan, amennyiben ezen értelmezést helytelennek kell tekinteni:

A 856/1984/EGK rendelet 1., 2. és 3. cikkével, a 3950/1992/EGK rendelet 1. cikkével és 2. cikkének (1) bekezdésével, az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésével és 5. cikkével, valamint az 1234/2007/EK rendelet 55., 64. és 65. cikkével és mellékleteivel (valamint az azok átültetését szolgáló, a 2003. május 30-i törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított, 2003. március 28-i 49. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet 2. cikkében és az 1992. november 26-i 468. sz. törvény 2. cikkének a 49/2003 rendkívüli törvényerejű rendelet említett 2. cikke által hivatkozott részében szereplő olasz nemzeti előírásokkal) – amelyek értelmében a tagállamokhoz rendelt mennyiség kiszámítása során az exportált vagy az Unión kívüli országok piacára szánt, OEM oltalma alatt álló sajtok előállításához felhasznált tejet az említett kivitelnek megfelelő mértékben figyelembe kell venni, vagyis az nem hagyható figyelmen kívül – ellentétesek-e az OEM oltalma alatt álló termékeket védő 2081/1992/EGK rendeletben meghatározott oltalmi célokkal, különös tekintettel az 510/2006/EK rendelettel és az 1151/2012 rendelettel megerősített 13. cikkre, valamint az 1151/2012 rendelet 4. cikkében meghatározott oltalmi célokra, továbbá ellentétesek-e az EUMSZ 32. cikkel (korábbi 27. cikkel), az EUMSZ 39. cikkel (korábbi 33. cikkel), az EUMSZ 40. cikkel (34. cikkel), az EUMSZ 41. cikkel (35. cikkel) és a jogbiztonságnak, a bizalomvédelemnek, az arányosságnak és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, valamint az Unión kívülre irányuló kivitel szempontjából a gazdasági kezdeményezés szabadságának az elveivel?

____________

1     A tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 804/68/EGK rendelet módosításáról szóló, 1984. március 31-i 856/84/EGK tanácsi rendelet (HL 1984. L 90, 10. o.)

2     A tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, 1992. december 28-i 3950/1992/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 405., 1. o.)

3     A vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban szóló, 2003. október 10-i 1778/2003/EK bizottsági rendelet (HL 2003. L 260., 4. o.)

4     A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL 2007. L 299., 1. o.; helyesbítések: HL 2010. L 63., 30. o.; HL 2013. L 97., 4. o.)

5     A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 208., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 4. o.)

6     A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 93., 12. o.)

7     A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 343., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 55., 27. o.).