JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

26 päivänä marraskuuta 2019 (1)

Asia C625/19 PPU

Openbaar Ministerie

vastaan

XD

(Ennakkoratkaisupyyntö – rechtbank Amsterdam (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat))

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen – Ruotsin syyttäjäviranomaisen antama eurooppalainen pidätysmääräys – Edellytys, jonka mukaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamispäätöstä vastaan on oltava käytettävissä tehokas oikeussuojakeino


1.        Unionin tuomioistuin on jälleen kerran saanut käsiteltäväkseen ennakkoratkaisupyyntöjä, joissa on ratkaistava, voidaanko syyttäjäviranomaista (tässä tapauksessa Ruotsin viranomaista) pitää puitepäätöksen 2002/584/YOS(2) 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna eurooppalaisen pidätysmääräyksen ”antaneena oikeusviranomaisena”.

2.        Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltävässä asiassa ja asioissa C‑626/19 PPU ja C‑627/19 PPU esittämät epäilykset ovat samansuuntaisia kuin Luxemburgin tuomioistuimen (asiassa C‑566/19 PPU) ilmaisemat epäilykset ja liittyvät erityisesti tuomiosta OG ja PI (Lyypekin ja Zwickaun syyttäjäviranomaiset)(3) annettavaan tulkintaan.

3.        Samanlaisia epäilyksiä on esitetty Belgian (asia C‑627/19 PPU) ja Ranskan (asiat C‑566/19 PPU ja C‑626/19 PPU) syyttäjäviranomaisista, joiden osalta esitän ratkaisuehdotukseni tänä samana päivänä.

4.        Tämän ennakkoratkaisumenettelyn kohteena oleva kysymys vastaa yhtä yhdistetyissä asioissa C‑626/19 PPU ja C‑566/19 PPU esitetyistä ennakkoratkaisukysymyksistä ja koskee syyttäjäviranomaisen syytteen nostamiseksi antamia eurooppalaisia pidätysmääräyksiä.

5.        Olen edelleen samalla periaatteellisella kannalla kuin olin asioissa OG (Lyypekin syyttäjäviranomainen) ja PI (Zwickaun syyttäjäviranomainen)(4) ja asiassa PF (Liettuan yleinen syyttäjä),(5) ja käsittelen tänään esittämissäni ratkaisuehdotuksissa tuomion OG ja PI (Lyypekin ja Zwickaun syyttäjäviranomaiset) ja toisessa samankaltaisessa asiassa 9.10.2019 annetun tuomion(6) tulkintaa.

I       Asiaa koskevat oikeussäännöt

A       Unionin oikeus

6.        Viittaan ratkaisuehdotuksessani OG ja PI (Lyypekin ja Zwickaun syyttäjäviranomaiset) olevaan esitykseen puitepäätöksen johdanto-osan 5, 6, 8, 10 ja 12 perustelukappaleen ja 1 ja 9 artiklan osalta.

B       Kansallinen oikeus

7.        Ruotsin hallituksen toimittamien tietojen mukaan eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvasta henkilöiden Ruotsiin luovuttamisesta annetun asetuksen nro 2003:1178 (Förordning (2003:1178) om överlämnade till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, jäljempänä eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva asetus) 2 §:n mukaan sekä syytteen nostamiseksi että vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöön panemiseksi annettavan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaa syyttäjä.

8.        Eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan asetuksen 3 §:n mukaan eurooppalainen pidätysmääräys syytteen nostamiseksi voidaan antaa, jos etsitty henkilö on määrätty tutkintavankeuteen, koska häntä epäillään todennäköisin syin rikoksesta, josta voidaan määrätä vähintään yhden vuoden vankeusrangaistus.

9.        Ruotsin hallituksen mukaan tutkintavankeudesta määrää tuomioistuin syyttäjän vaatimuksesta. Kun tuomioistuin on antanut tutkintavankeutta koskevan määräyksen, syyttäjä päättää täysin riippumattomasti, antaako hän eurooppalaisen pidätysmääräyksen, erityisesti arvioituaan, onko sen antaminen oikeasuhteista.

II     Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

10.      Ruotsin syyttäjäviranomainen antoi 27.5.2019 eurooppalaisen pidätysmääräyksen syytteen nostamiseksi XD:tä vastaan.(7)

11.      Kun XD oli pidätetty Alankomaissa 28.5.2019, eurooppalainen pidätysmääräys toimitettiin rechtbank Amsterdamille (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat), joka päätti esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Voidaanko yleistä syyttäjää, joka osallistuu lainkäyttöön pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, toimii riippumattomasti suorittaessaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen liittyviä tehtäviään ja antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen, pitää puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna pidätysmääräyksen antaneena oikeusviranomaisena, jos pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuin on arvioinut eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen edellytykset ja erityisesti sen oikeasuhteisuuden, ennen kuin kyseinen yleinen syyttäjä on tehnyt tosiasiallisen päätöksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisesta?”

III  Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

12.      Asia rekisteröitiin unionin tuomioistuimessa 22.8.2019. XD:n vapaudenmenetyksen huomioon ottaen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyysi käsittelemään asian kiireellisessä menettelyssä, ja unionin tuomioistuin hyväksyi tämän pyynnön.

13.      Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet XD, Alankomaiden ja Ruotsin hallitukset, Alankomaiden syyttäjäviranomainen ja Euroopan komissio.

14.      Istunto pidettiin 24.10.2019, ja asiaa käsiteltiin yhdessä asioiden C‑566/19 PPU, C‑626/19 PPU ja C‑627/19 PPU kanssa. Istuntoon osallistuivat JR, YC, XD, ZB, Luxemburgin syyttäjäviranomainen, Alankomaiden syyttäjäviranomainen, Alankomaiden, Ranskan, Ruotsin, Belgian, Irlannin, Espanjan, Italian ja Suomen hallitukset sekä komissio.

IV     Asian tarkastelu

A       Alustavat huomautukset

15.      Käsiteltävässä asiassa esitetty ennakkoratkaisukysymys vastaa asiassa C‑626/19 PPU, jossa esitän ratkaisuehdotukseni tänä samana päivänä, esitettyä ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä.

16.      Viittaan näin ollen kyseiseen ratkaisuehdotukseen kokonaisuudessaan. Tarkastelen siinä paitsi syyttäjäviranomaisen antamien eurooppalaisten pidätysmääräysten laillisuusvalvontaa (jota tämä ennakkoratkaisupyyntö koskee) myös sitä, voidaanko syyttäjälaitoksen jäseniä pitää puitepäätöksessä tarkoitettuina ”pidätysmääräyksen antaneina oikeusviranomaisina”.

17.      Tässä ennakkoratkaisumenettelyssä rechtbank Amsterdam pitää selvitettynä, että Ruotsin syyttäjäviranomainen voi antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen, koska se täyttää puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ”pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen” riippumattomuutta koskevat edellytykset.

18.      Koska käsiteltävässä asiassa ei ole riitautettu Ruotsin syyttäjäviranomaisen riippumattomuutta, tästä ei ole toimitettu tietoja, jotka ovat välttämättömiä sen arvioimiseksi, onko kyseisen syyttäjälaitoksen jäsenillä sen perustuslaillisen aseman ja orgaanisen ja toiminnallisen rakenteen perusteella arvioituna unionin tuomioistuimen 27.5.2019 antamassaan tuomiossa PF (Liettuan yleinen syyttäjä)(8) edellyttämät ominaisuudet. Näin ollen en voi ottaa kantaa tähän kysymykseen.

B       Syyttäjäviranomaisen antaman eurooppalaisen pidätysmääräyksen laillisuusvalvonta

19.      Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimittamien tietojen mukaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen antoi käsiteltävässä tapauksessa yleinen syyttäjä sen jälkeen, kun kyseisestä henkilöstä oli annettu kansallinen pidätysmääräys tuomioistuimessa, joka jo oli arvioinut eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen edellytykset ja erityisesti sen oikeasuhteisuuden.

20.      Kyseessä on siten hyvin samankaltainen tilanne kuin asiassa C‑626/19 PPU, jonka tarkastelun perusteella totesin, että kansallisen pidätysmääräyksen antamisajankohtana suoritettava laillisuusvalvonta ei jo luonteensakaan puolesta voi täyttää tuomion OG ja PI (Lyypekin ja Zwickaun syyttäjäviranomaiset) 75 kohdassa tarkoitettuja ”tehokkaaseen oikeussuojaan liittyviä vaatimuksia”, sillä tällaisella oikeussuojalla tarkoitetaan aina asianomaisen henkilön itsensä hakemaa oikeussuojaa, joka annetaan menettelyssä, johon kyseinen henkilö on voinut itse osallistua ja jossa hän on voinut käyttää puolustautumisoikeuksiaan.(9)

21.      Näin ollen sitä, täyttyvätkö eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen edellytykset, kun sen antaa yleinen syyttäjä, jota voidaan pitää puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”pidätysmääräyksen antaneena oikeusviranomaisena”, voidaan arvioida jo ennen kyseisen pidätysmääräyksen antamista, mutta tämä arviointi ei sulje pois luovutettavaksi pyydetyn henkilön oikeutta käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja tuomioistuimessa eurooppalaista pidätysmääräystä vastaan sen jälkeen, kun se on annettu (ellei tämä vaaranna rikosoikeudellista menettelyä) tai kun siitä on ilmoitettu hänelle.

V       Ratkaisuehdotus

22.      Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa rechtbank Amsterdamin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen, joka osallistuu lainkäyttöön ja jolle on taattu riippumaton asema, antaman eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella luovutettavaksi pyydetyn henkilön on voitava riitauttaa pidätysmääräys kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimessa heti, kun se on annettu (ellei tämä vaaranna rikosoikeudellista menettelyä) tai kun siitä on ilmoitettu hänelle, tarvitsematta odottaa, että hänet luovutetaan.


1      Alkuperäinen kieli: espanja.


2      Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös (EYVL 2002, L 190, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS (EUVL 2009, L 81, s. 2) (jäljempänä puitepäätös).


3      Tuomio 27.5.2019 (C‑508/18 ja C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456); jäljempänä tuomio OG ja PI (Lyypekin ja Zwickaun syyttäjäviranomaiset).


4      Ratkaisuehdotus C‑508/18 ja C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337; jäljempänä ratkaisuehdotus OG ja PI (Lyypekin ja Zwickaun syyttäjäviranomaiset).


5      Ratkaisuehdotus C‑509/18, EU:C:2019:338.


6      Tuomio NJ (Wienin syyttäjävirasto) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849).


7      Syyttäjäviranomaisen mukaan XD:tä epäiltiin huumausaineiden salakuljetuksesta.


8      Tuomio C‑509/18, EU:C:2019:457.


9      Ratkaisuehdotus C‑566/19 PPU ja C‑626/19 PPU, 84 kohta.