Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 3 september 2019 – FP Passenger Service mot Austrian Airlines AG

(Mål C-654/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Korneuburg

Parter i det nationella målet

Klagande: FP Passenger Service

Motpart: Austrian Airlines AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 5, 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/20041 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas så, att beräkningen av förseningen – med beaktande av EU-domstolens dom C-452/13, enligt vilken den tidpunkt då dörrarna öppnas är avgörande för denna bedömning – ska ske på grundval av skillnaden mellan den faktiska tiden för dörröppningen och den tidtabellsenliga ankomsttiden, eller skillnaden mellan den faktiska tiden för dörröppningen och den planerade tiden för dörröppningen vid tidtabellsenlig ankomst?

____________

1 EUT L 46, 2004, s.1.