2019 m. rugpjūčio 28 d. Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FT / Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS ir kiti, Ministerul Educației Naționale

(Byla C-644/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Iulia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: FT

Kitos apeliacinio proceso šalys: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS ir kiti, Ministerul Educației Naționale

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2000/78/EB1 1 straipsnį, 2 straipsnio 2 dalies b punktą ir ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, įgyvendinto1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB2 , 4 punktą reikia aiškinti taip: pagrindinėje byloje nagrinėjama priemonė, pagal kurią darbdaviui leidžiama nustatyti, kad 65 metų amžiaus sulaukę asmenys gali likti etatiniais darbuotojais ir išsaugoti iki išėjimo į pensiją turėtas teises tik tuo atveju, jeigu turi doktorantų mokslinio vadovo kvalifikaciją, taip diskriminuojant kitus panašioje padėtyje esančius asmenis, kurie tokią galimybę turi tuo atveju, jei yra laisvų etatų ir jei jie atitinka darbo kokybės reikalavimus, taip pat pagal kurią doktorantų mokslinio vadovo kvalifikacijos neturintys asmenys tą pačią akademinę veiklą gali vykdyti pagal paeiliui sudaromas terminuotas darbo sutartis, taikant valandinį darbo užmokestį, kuris yra mažesnis už etatinio universiteto dėstytojo gaunamą užmokestį, yra diskriminacinė, kaip suprantama pagal šias nuostatas?

2.    Ar ES teisės taikymą pirmenybės tvarka (Europos teisės viršenybės principą) galima aiškinti taip: nacionalinis teismas gali netaikyti nacionalinio teismo priimto galutinio sprendimo, kuriame yra nustatyta, kad faktiškai Direktyvos 2000/78/EB nuostatų laikomasi ir kad diskriminacijos nėra?

____________

1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos Direktyva 2000/78/EB nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).

2 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t. p. 368).