Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanien) den 26. august 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi mod Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Sag C-635/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Sagsøgt: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Præjudicielt spørgsmål

Er direktiv 2014/24/EU 1 til hinder for en national lovbestemmelse som artikel 122, stk. 2, i Ley de Contratos del Sector Público 2 , der pålægger de ordregivende myndigheder at fastsætte en særlig betingelse vedrørende gennemførelsen af kontrakten i udbudsbetingelserne, der pålægger den valgte tilbudsgiver forpligtelsen til som minimum at overholde de lønvilkår, der er fastsat ved den kollektive overenskomst, der finder anvendelse på området, selv når den valgte tilbudsgiver ikke måtte være bundet af nævnte kollektive overenskomst i henhold til lovgivningen vedrørende kollektive forhandlinger og overenskomster, der bestemmer, at virksomhedsoverenskomster har forrang på lønområdet, og at virksomhederne kan fravige en gældende kollektiv overenskomst af økonomiske, tekniske, organisatoriske eller produktionsmæssige årsager?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT 2014, L 94, s. 65).

2     Lov 9/2017 af 8.11.2017om offentlige kontrakter.