Begäran om förhandsavgörande framställd av Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanien) den 26 augusti 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi mot Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Mål C-635/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Parter i det nationella målet

Klagande: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Motpart: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Tolkningsfrågan

Utgör direktiv 2014/24/EU1 hinder för en sådan nationell bestämmelse som artikel 122.2 i LCSP2 (lagen om offentlig upphandling), vilken föreskriver en skyldighet för upphandlande myndigheter att i upphandlingsdokumenten ange att tilldelningen av kontraktet är underställd ett särskilt villkor om att anbudsgivaren har en skyldighet att för arbetstagarna garantera minst lönevillkor som överensstämmer med det tillämpliga kollektivavtalet, även om det företag som tilldelas kontraktet inte är bundet av detta kollektivavtal enligt bestämmelserna på området kollektiva förhandlingar och kollektivavtal, i vilka föreskrivs ett företräde för kollektivavtal på företagsnivå beträffande löner och en möjlighet att inte tillämpa gällande kollektivavtal av ekonomiska, tekniska, organisatoriska eller produktionsrelaterade skäl?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).

2     Lag 9/2017 av den 8 november 2017 om offentlig upphandling.