Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 25. septembra 2019 – Admiral Sportwetten GmbH a i.

(vec C-711/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Dotknutý orgán: Magistrat der Stadt Wien

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti1 vykladať v tom zmysle, že ustanovenia Wiener Wettterminalabgabegesetz (Viedenský zákon o dani za stávkový terminál, ďalej len „WWAG“), ktoré upravujú zdanenie prevádzkovania stávkových terminálov, sa majú považovať za „technické predpisy“ v zmysle tohto článku?

Vedie opomenutie oznámiť ustanovenia Wiener Wettterminalabgabegesetz v zmysle smernice (EÚ) 2015/1535 k tomu, že daň za stávkový terminál sa nesmie vyberať?

____________

1 Ú. v. EÚ L 241, 2015, s. 1.