Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 30. avgusta 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Zadeva C-645/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Gegevensbeschermingsautoriteit

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člene [55(1)], od 56 do 58 in od 60 do 66 Uredbe 2016/6791 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES v povezavi s členi 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nadzorni organ, ki je na podlagi nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi člena [58(5)] te uredbe, pristojen za to, da zaradi kršitev te uredbe vloži tožbo pri sodišču svoje države članice, te pristojnosti ne more izvajati glede čezmejne obdelave osebnih podatkov, če ni vodilni nadzorni organ za to čezmejno obdelavo?

Ali je kaj drugače, če upravljavec te čezmejne obdelave osebnih podatkov nima glavnega sedeža v tej državi članici, ima pa v njej drug sedež?

Ali je kaj drugače, če nacionalni nadzorni organ vloži tožbo proti glavnemu sedežu upravljavca ali proti sedežu v lastni državi članici?

Ali je kaj drugače, če je nacionalni nadzorni organ tožbo vložil že pred datumom, na katerega se je začela uporabljati ta uredba (25. maj 2018)?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali ima člen [58(5)] Splošne uredbe o varstvu podatkov neposredni učinek, tako da se lahko nacionalni nadzorni organ sklicuje na zgoraj navedeni člen za to, da začne ali nadaljuje sodni postopek proti posameznim strankam, tudi če člen [58(5)] Splošne uredbe o varstvu podatkov ni bil prenesen v zakonodajo držav članic, čeprav je to zahtevano?

Če je odgovor na zgornja vprašanja pritrdilen: ali bi rezultat takih postopkov lahko nasprotoval nasprotni ugotovitvi vodilnega nadzornega organa, če vodilni nadzorni organ preiskuje enake ali podobne čezmejne dejavnosti obdelave v skladu z mehanizmom iz členov 56 in 60 Splošne uredbe o varstvu podatkov?

____________

1     UL 2016, L 119, str. 1.