Odvolanie podané 20. septembra 2019: Pilatus Bank plc proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. júla 2019 vo veci T-687/18, Pilatus Bank/Európska centrálna banka (ECB)

(vec C-701/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Pilatus Bank plc (v zastúpení: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska centrálna banka (ECB)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie Všeobecného súdu,

rozhodol, že žaloba o neplatnosť je prípustná,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o žalobe o neplatnosť, a

uložil ECB povinnosť nahradiť trovy konania odvolateľky a trovy tohto odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka predkladá nasledujúce odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd skreslil maltské právo, keď dospel k záveru, že všetky právomoci odvolateľky a jej predstavenstva boli prevedené na oprávnenú osobu.

Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že napadnuté uznesenie porušuje právo na účinný prostriedok nápravy zakotvené v práve Únie.

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že sporné rozhodnutie bolo len prípravným opatrením.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že Všeobecný súd skreslil obsah sporného rozhodnutia a vo všeobecnosti aj skutkové okolnosti veci.

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že napadnuté uznesenie nemôže byť potvrdené na základe tvrdenia uvedeného subsidiárne, podľa ktorého bola možná konzultácia oprávnenej osoby s členmi predstavenstva.

Šiesty odvolací dôvod je založený na tom, že napadnuté uznesenie nemôže byť potvrdené na základe tvrdenia uvedeného subsidiárne, podľa ktorého bol do veci zapojený advokát.

Siedmy odvolací dôvod je založený na tom, že napadnuté uznesenie nemôže byť potvrdené na základe tvrdenia uvedeného subsidiárne, podľa ktorého sa sporné rozhodnutie nachádzalo len v e-maile.

Ôsmy odvolací dôvod je založený na tom, že žaloba sa nestala bezpredmetnou.

____________