Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. septembrī Quanta Storage, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T–772/15 Quanta Storage, Inc./Eiropas Komisija

(Lieta C–699/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Quanta Storage, Inc. (pārstāvji: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

a)    atcelt pārsūdzēto spriedumu, ciktāl ar to ir noraidīta prasība un piespriests Quanta Storage segt pašai savus un atlīdzināt četras piektdaļas no Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

b)    atcelt Komisijas 2015. gada 21. oktobra lēmumu (Lieta AT39639 – Optiskie diskdziņi), ciktāl tas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju;

c)    pakārtoti, samazināt prasītājai uzlikto naudas sodu;

d)    pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai; un

e)    piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza piecus pamatus.

Pirmais pamats: Vispārēja tiesa neesot piemērojusi attiecīgo juridisko pārbaudi un esot sagrozījusi faktus saistībā ar Komisijas pieļauto tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, konstatējot vairākus pārkāpumus.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa esot sagrozījusi pierādījumus attiecībā uz tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz labu pārvaldību.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa neesot aplūkojusi attiecīgo jautājumu vai arī neesot to sapratusi pareizi, un/vai neesot piemērojusi pareizo juridisko pārbaudi attiecībā uz pretrunām saistībā ar pārkāpuma apmēru.

Ceturtais pamats: esot sagrozīti pierādījumi, neesot piemērota pareizā juridiskā pārbaude un/vai neesot aplūkots attiecīgais jautājums, vai arī tas ir saprasts nepareizi attiecībā uz prasītājas atbildību saskaņā ar LESD 101. pantu.

Piektais pamats: esot pārkāpta neierobežota jurisdikcija, sagrozīti pierādījumi un sniegts kļūdains pamatojums attiecībā uz naudas soda noteikšanu.

____________