Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 3.9.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on IR

(asia C-649/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

IR

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko direktiivin 2012/131 4 artiklan (erityisesti 4 artiklan 3 kohdan mukainen oikeus), 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaiset syytetyn oikeudet voimassa myös syytetylle, joka on pidätetty eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella?

Jos tähän vastataan myöntävästi: Onko puitepäätöksen 2002/584 8 artiklaa tulkittava siten, että siinä sallitaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisältöä koskeva muutos, joka liittyy päätöksen liitteessä olevaan lomakkeeseen, tarkemmin sanottuna tähän lomakkeeseen tehtävään lisäykseen, ja joka koskee etsityn henkilön oikeutta riitauttaa kansallinen pidätysmääräys ja eurooppalainen pidätysmääräys määräyksen antaneen jäsenvaltion oikeusviranomaisissa?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko menettely, jossa eurooppalainen pidätysmääräys annetaan tarkalleen liitteessä olevan lomakkeen mukaisesti (eli ilman, että etsitylle henkilölle ilmoitetaan oikeuksista, joita hänellä on pidätysmääräyksen antaneeseen oikeusviranomaiseen nähden) ja pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen viipymättä sen jälkeen, kun se saa tiedon henkilön pidätyksestä, ilmoittaa tälle oikeuksista ja lähettää asiaankuuluvat asiakirjat, yhteensopiva puitepäätöksen 2002/584/YOS johdanto-osan 12 perustelukappaleen ja 1 artiklan 3 kohdan, direktiivin 2012/13/EU 4 artiklan, 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan sekä unionin perusoikeuskirjan 6 ja 47 artiklan kanssa?

Onko puitesopimus 2002/584 pätevä, jos eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella pidätetyn henkilön direktiivin 2012/13/EU 4 artiklan, erityisesti 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisten oikeuksien takaamiseksi ei ole käytettävissä mitään muuta oikeudellista keinoa?

____________

1 Tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU (EUVL 2012, L 142, s. 1).