Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 25 september 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH mot Hauptzollamt Duisburg

(Mål C-708/19)

Rättegångsspråk: tyskland

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Von Aschenbach & Voss GmbH

Motpart: Hauptzollamt Duisburg

Tolkningsfrågor

1.     Är artikel 1.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/271 av den 16 februari 2017 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 925/2009 på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av obetydligt ändrad viss aluminiumfolie1 (genomförandeförordning nr 2017/271) ogiltig, eftersom den strider mot artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen2 (förordning 2016/1036) genom att bestämmelsen utvidgar den antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) av den 17 december 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av förfarandet beträffande import av viss aluminiumfolie med ursprung i Brasilien till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/20093 (genomförandeförordning nr 2015/2384) för hushållsaluminium till att även omfatta aluminiumfolie för vidare förädling och endast föreskriver en befrielse från antidumpningstullen för sådan aluminiumfolie enligt villkoren i artikel 1.4 i genomförandeförordning nr 2017/271?

2.     Är artikel 1.1 i genomförandeförordning nr 2017/271 ogiltig, eftersom kommissionen gjorde en uppenbart felaktig bedömning när den antog genomförandeförordning nr 2017/271, då dess antagande att 80 procent av de undersökta produkterna är obetydligt ändrade produkter inte är tillräckligt välgrundat?

3.     Är artikel 1.1 i genomförandeförordning nr 2017/271 ogiltig, eftersom kommissionen gjorde en uppenbart felaktig bedömning när den antog genomförandeförordning nr 2017/271, då den inte undersökte slutanvändningen av den importerade aluminiumfolien?

____________

1 EUT L 40, 2017 s. 51.

2 EUT L 176, 2016, s. 21.

3 EUT L 332, 2015, s. 63.