Žaloba podaná dne 20. září 2019 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-704/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a P. Němečková, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Určit, že Španělské království tím, že ve stanovených lhůtách nepřijalo veškerá opatření nezbytná k navrácení od hlavního příjemce, společnosti Telecom Castilla-La Mancha S.A., státní podpory prohlášení za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem v článku 1 rozhodnutí Komise (EU) 2016/1385 ze dne 1. října 2014 o státní podpoře SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) poskytnuté orgány autonomní oblasti Kastilie-La Mancha na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech autonomní oblasti Kastilie-La Mancha1 , a tím, že nepotvrdilo zrušení všech plateb uvedené podpory a neoznámilo Komisi ve stanovené lhůtě opatření přijatá za účelem vyhovění danému rozhodnutí, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 288 čtvrtého odstavce SFEU, a z článků 3 a 4 uvedeného rozhodnutí; a

uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Hlavní důvody a argumenty

Španělské království nevyhovělo dotčenému rozhodnutí ve lhůtách stanovených ve čl. 4 odst. 2 a 3 daného rozhodnutí.

Španělské království dosud nedosáhlo navrácení celé částky podpory od hlavního příjemce, tedy společnosti Telecom Castilla-La Mancha, S.A. Španělské království nepotvrdilo, zda přestalo vyplácet podporu po přijetí rozhodnutí. Neexistence navrácení v plném rozsahu částek podpory udělené společnosti Telecom CLM a neexistence dostačujících důkazů o zrušení všech dalších plateb představuje porušení povinnosti Španělského království podle článku 3 rozhodnutí.

Navíc, Španělské království Komisi ve stanovené lhůtě neoznámilo požadované informace týkající se výkonu rozhodnutí, jak požaduje jeho čl. 4 odst. 3 a 4.

____________

1 Úř. věst. 2016, L 222, s. 52