Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyski rayonen sad (Βουλγαρία) στις 10 Οκτωβρίου 2019 – PH, OI κατά „Еurobank Bulgaria“ АD

(Υπόθεση C-745/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Sofiyski rayonen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: PH, OI

Εναγομένη: „Еurobank Bulgaria“ АD

Προδικαστικά ερωτήματα

Μπορεί το εθνικό δικαστήριο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ρήτρα περί μονομερούς μεταβολής του επιτοκίου σε σύμβαση δανείου συναφθείσα μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή είναι καταχρηστική, να θεωρήσει ότι ο οφειλόμενος βάσει της συμβάσεως τόκος ανέρχεται στο ύψος που καθορίστηκε κατά τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου (παρά την ύπαρξη αντίθετης συμφωνίας στην αρχική σύμβαση);

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: μπορεί το εθνικό δικαστήριο να επιδικάσει τόκους ακόμη και αν υπάρχει καταχρηστική ρήτρα η οποία δεν καθορίζει το συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο με νόμιμη μέθοδο;

Κατά πόσον επηρεάζει την απάντηση στα δύο πρώτα ερωτήματα το γεγονός ότι, ενόσω η διαδικασία αποπληρωμής του δανείου ήταν εν εξελίξει, ο καταναλωτής συμφώνησε να εφαρμοστεί για τον καθορισμό του επιτοκίου μέθοδος που δεν περιέχει καταχρηστικές ρήτρες;

____________